BASINDAN YAZILAR
İç Denetçinin Makam Tazminatı / Ahmet ÜNLÜ - MuhasebeTR

İç Denetçinin Makam Tazminatı / Ahmet ÜNLÜ

8 aydan beri İç Denetçi olarak görev yapmaktayım 2000 gösterge rakamı tutarında makam tazminatı alıyorum bilindiği gibi bunun karşılığı olan 8000 gösterge rakamı tutarında da görev tazminatı alıyorum toplam hizmet sürem 33 yıl olup şimdi emekliye ayrılsam görev tazminatı emekliye yansır mı?

5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre; 1-Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, …….Hazine Kontrolörü kadrolarında çalışmakta olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde İç Denetçi, 2- Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Müfettiş veya Kontrolör olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallî idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında İç Denetçi, 3- Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenleri ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, özel bütçeli idareler ile mahallî idarelerde; Belediye Müfettişi ve Hesap İşleri Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, mahallî idarelerde İç Denetçi, olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabileceklerdir.

Diğer yandan, 5434 sayılı Kanunun Ek 68 inci maddesinde; "Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hakimlik ve temsil veya görev tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir. Makam veya yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam en az iki yıl bulunmadan veya bu görevlerde hiç bulunmadan emekliye ayrılanlara ise, en az altı ay süreyle bulundukları en üst görevleri için belirlenen görev tazminatı veya hizmet yılları itibarıyla belirlenen görev tazminatından yüksek olanı ödenir. Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde bulunanlardan, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre istihdam edilenlere, Başbakanlıkta da makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde en az 6 ay çalışmış olmaları kaydıyla bu tazminatlardan yüksek olanı esas alınarak ödeme yapılır. Bu halde de iki yıllık süreyi doldurma şartı aranır. Ancak bu tazminatların ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yıl görev şartı aranmaz…"hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlerde de görüleceği üzere, iç denetçi olanlardan bazılarının önceki unvanları makam tazminatı olmayan personel grubundandır. Dolayısıyla sizin hangi grupta olduğunuzu bilmiyoruz. Şayet daha önce bulunduğunuz görevlerde makam tazminatı almışsanız iki yıl süreyle denetçi kadrosunda bulunmanıza gerek yoktur. Daha önce bulunduğunuz görevlerde makam tazminatı almamışsanız emeklilikte makam ve görev tazminatından faydalanabilmeniz için en az iki yıl iç denetçilikte bulunmanız gerekmektedir. Burada önemli olan husus makam tazminatı alınan görevlerde toplam iki yıllık çalışma şartının tamamlanmasıdır. İki yılın istisnalarını ise daha önceki yazılarımızda belirtmiş olduğumuz için burada tekraren açıklamıyoruz. Madde metninde geçen"en az altı ay süreyle bulundukları en üst görevleri için belirlenen görev tazminatı veya hizmet yılları itibarıyla belirlenen görev tazminatından yüksek olanı ödenir."hükmünün ise uygulama imkanı bulunmamaktadır.

Tekrar memuriyete dönüş

2000 yılında 8 yıllık memuriyet hizmetim ardından kendi isteğimle istifa ettim. İstifa onayımı beklemediğim için müstafi sayıldım. Şimdi Memuriyete dönmeye çalışıyorum, asli memurken istifa eden veya müstafi sayılan memurun istifa ettiği kurum haricinde aynı kadroda başka bir kuruma dönebileceğini öğrendim. Bu doğrumudur?

657 sayılı Kanunun memurluktan çekilenlerin yeniden atanmalarını düzenleyen 92'nci maddesinde; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler."hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinde; "Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılacak açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur."hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, istifa etmiş olduğunuz kuruma veya başka bir kuruma müracaat ederek tekrar durumunuza uygun bir memuriyet kadrosuna atanabilirsiniz. Ancak, bu süreç oldukça meşakkatlidir. Çünkü, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2007 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde ellisini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabileceğinden kamu kurumları bu konuda talepleri oldukça zor yerine getirmektedirler.

 

(Kaynak: Yeni Şafak Gazetesi | 14.06.2008)

GÜNDEM