BASINDAN YAZILAR
Görev tazminatında son durum - MuhasebeTR

Görev tazminatında son durum

Görev tazminatında son olarak 375 sayılı KHK değiştirilmiş ve "5 yıl ve daha az hizmeti alanlar" madde metninden çıkarılmıştı. Yapılan son yasal düzenlemeye paralel yeni "Görev Tazminatı Kararı"nı düzenleyen 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'nın önceki metinden hiçbir farklı yönü bulunmamaktadır

I- Genel Açıklama

Görev tazminatı ilk olarak 13/07/2001 tarihli ve 24461 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Ancak bu kararnameye dayalı olarak çıkarılan 2002/3546 sayılı Görev Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar'ın birinci maddesi Danıştay tarafından iptal edilince yeni bir yasal düzenleme ile söz konusu kararname değiştirilmiştir.

Buna göre; temsil tazminatı almayan personelden;

1- 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu'nca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

2- Görev tazminatının uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye, çalışanlar ve emeklilik için gösterge rakamları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

II- Görev Tazminatında Dikkate Alınmayacak Ödemeler

Görev tazminatı ödemesinde bazı ödemeler mahsup edilmektedir. 2008/13694 sayılı Karar'ın 3 ve 4 No.'lu maddeleri şu şekildedir:

"Uygulama

MADDE 3 – (1) 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na Ekli Karar'ın 3, 4, 5 ve 6'ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanır."

"Asgari görev tazminatı

MADDE 4 – (1) Bu kararın 1'inci maddesi gereğince ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir."

Bu hususun ne anlama geldiğini şu şekilde açıklayabiliriz. %200 oranında ek ödeme alan bir daire başkanına 8000 x 0,049486 = 395 % 80 = 316 YTL bu tutar asgari görev tazminatı olarak ödenecektir.

III- Görev Tazminatından Yararlanacaklar

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na göre almakta olan personelden, bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlara ödenecektir.

IV- Görev Tazminatından Yararlanamayacaklar

Teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara görev tazminatı ödenmez.

V- Görev Tazminatından Yapılacak Kesintiler

Görev tazminatından damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Yani görev tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılmaz.

VI- Görev Tazminatının Ödenme Esasları

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı;

6.000 olanlara 9.000

5.500 - 4.500 olanlara 7.000

4.000 ve daha az olanlara 6.000

gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

VII- Emeklilerle İlgili Tutar

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanmış olmakla birlikte temsil tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlardan aynı kanunun ek 68'inci maddesi uyarınca görev tazminatı ödenmesi gerekenlere, aynı maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve bu kararın 1'inci maddesi hükümlerine göre bulunacak miktarda görev tazminatı, emekli aylıklarıyla birlikte ödenir.

(Kaynak: Yeni Şafak Gazetesi | 13.06.2008)

GÜNDEM