BASINDAN YAZILAR
Katma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Özelge Özetleri - MuhasebeTR

Katma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Özelge Özetleri

Sirküler No: 3007

03.02.2020 tarih ve 61504625-130-5900 sayılı Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün özelgesi;

Şirketin bağlı ortaklığı olan Maldivler Cumhuriyetinde mukim, otelcilik yatırımı yapmakta olan … şirketine, şirket tarafından belirli dönem devre faizleri karşılığında yıl içinde birden fazla kredi kullandırılacağı, bu kredilerin şirketin öz kaynaklarından karşılanabileceği gibi diğer banka ve finans kuruluşlarından temin edilerek de kullandırılacağı, bu krediler üzerinden altışar aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilecek kredi faizleri için … şirketi adına düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı, söz konusu hizmetin hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesi ve 1 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği uyarınca, şirket tarafından banka veya diğer finans kuruluşlarından temin edilerek aynı şartlarda ilişkili kişiye kullandırılan kredi için transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine göre belirlenecek emsallere uygun bir bedelin alınması, kredinin aynı şartlarla kullandırılması şartının ihlali anlamına gelmeyecek, dolayısıyla söz konusu borçlar örtülü sermaye sayılmayacaktır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 12/2’nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği açıklaması yapılmıştır.

Buna göre; ana ortak veya ilişkili firmalar arasındaki borç verme işlemleri, finansman hizmeti olarak değerlendirilmekte ve KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre bu işlemler nedeniyle hesaplanacak faiz tutarları KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Ancak, yurt dışında mukim bağlı ortağa verilen ve yurtdışında faydalanılan finansman hizmetinin, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.) bölümünde belirtilen hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilme şartlarının sağlaması kaydıyla, KDV’den istisna tutulması mümkündür.  

03.02.2020 tarih ve 21152195-130[17-2018/966]-E.49052 sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

Serbest bölgede faaliyette bulunan firma ile merkezi yurt dışında bulunan bir kalite kontrol şirketi arasında yapılan hizmet alım sözleşmesi kapsamındaki kalite kontrol ve raporlama hizmetinin yurt dışında bulunan firma adına şirket tarafından serbest bölgede yerine getirileceği, müşterinin yurt dışı firma olduğu, hizmetin karşılığı olan tutara ilişkin faturanın yurt dışı firma adına düzenlendiği, fatura tutarlarının Türkiye’den banka yolu ile tahsil edildiği belirtilerek, söz konusu hizmetin serbest bölgede verilen hizmet kapsamında KDV’den istisna olup olmadığı hususunda  görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun;

-6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade edeceği,

-17/4-ı maddesinde ise, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV’den istisna olduğu

Hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; Şirketin yurtdışında bulunan şirket adına serbest bölge sınırları içinde vermiş olduğu kalite kontrol hizmetleri, 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-ı maddesi kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

Diğer taraftan; serbest bölge dışından serbest bölgeye ya da serbest bölgeden serbest bölge dışına ancak yurt içine yönelik olarak verilen hizmetler, KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 08.06.2020)

GÜNDEM