BASINDAN YAZILAR
Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler. (1) - MuhasebeTR

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler. (1)

Sirküler No: 3000

7194 sayılı Kanunun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun bazı maddelerindeki maktu had ve tutarlarının yeniden düzenlenmesine dair değişikliklere ait usul ve esaslar, 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırı,

7194 sayılı Kanun’un ile 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesine fıkra eklenmiştir. Serbest Meslek kazançları toplamı kanunun 103’ üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. (2020 yılı için 600.000.-TL)

Bu durumda olanların 94’üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İstisna uygulaması, beyan ve tevkif suretiyle ödenen vergilerin mahsubu,

-193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında elde edilen ve tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmayan kazançlar gelir vergisinden istisna olup bu kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir.

-Bu kazançlar üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacaktır.

-Söz konusu tutarı aşması halinde, elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.

-İstisnadan faydalanılıp faydalanılamayacağı yıl sonu itibarıyla belirleneceğinden, istisnadan faydalanamayan mükelleflerin geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri olmayacaktır.

-Kanunun 18 inci maddesi kapsamında elde edilen kazançların devamlı veya arızi olarak elde edilmesi istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

-193 sayılı Kanunun 94’üncü maddesi uyarınca vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar tarafından yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17, diğerlerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirlenmiş bulunmaktadır.

-Serbest meslek kazancının devamlı veya arızi nitelikte olmasının tevkifat uygulamasında herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Defter tutma ve belge düzeni,

193 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve eserlerini sadece aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi ve kurumlara teslim eden serbest meslek erbabından isteyenlerin; yıl içindeki kazançlarının toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan (2020 yılı için 600.000 TL) tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve belge düzenleme zorunluluklarının kaldırılması uygun görülmüştür.

-Kanunun 18 inci maddesi kapsamında faaliyette bulunan ve serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunmayanlardan alınan eserlere ilişkin yapılan ödemelerin gider pusulası imzalatılmak suretiyle tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.

-Yine aynı madde kapsamında kazanç elde eden mükelleflerin, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgelerini, 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları gerekmektedir.

-01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmaktadır.

İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna,

7194 sayılı Kanun ile 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin (10) numaralı bendi değiştirilmiştir.

Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri (İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını aşmaması (2020 yılı için 12.- TL) ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır.

-Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.

İstisnanın kapsamı ve uygulaması,

-İşveren tarafından, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla ulaşım vasıtası temini veya hizmet satın alınması suretiyle taşıma hizmeti verilmiyor olması,

-Taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının, münhasıran hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için kullanacağı toplu taşıma araçlarında geçerli olması,

-Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı olması,

-Ulaşım bedelinin günlük belirlenen tutarı (2020 yılı için 12.- TL) aşmaması,

-Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının teminine ilişkin harcamaların belgelendirilmesi, gerekmektedir.

Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisna,

7194 sayılı Kanun ile 193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi değiştirilmiştir.

-Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlere (basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) yönelik gelir vergisi istisnası aynen korunmuştur.

İstisnanın kapsamı ve uygulaması,

01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerine uygulanmak üzere,

-Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst ligleri hariç amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler istisna kapsamında olduğundan, bu ücret ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak ve bu ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmeyecektir.

-Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de istisna kapsamındaki ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir.

Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Vergilendirilmesi,

7194 sayılı Kanun ile 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlarını ve vergilendirilmesini belirleyen uygulama süresi, 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

-Lig usulüne tabi spor dallarında 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere,

En üst ligdekiler için %20,

En üst altı ligdekiler için %10,

Diğer liglerdekiler için %5, oranında vergisi tevkifatı yapılır.

-Bu ödemeler üzerinden Kanunun 94’ üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

-Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması halinde, bu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

-Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilir.

-01.11.2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri kapsamında yapılan ücret ödemelerine uygulanmaz.

Yürürlülük tarihi: 27.05.2020 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 01.06.2020)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM