BASINDAN YAZILAR
Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarında Tevkifat Oranı Yeniden Belirlendi - MuhasebeTR

Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarında Tevkifat Oranı Yeniden Belirlendi

Sirküler No: 2995

24/05/2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yapılan değişiklikle;

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 inci maddesine göre kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlar üzerinden %15 oranında stopaj yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kararın yayım tarihinden itibaren iktisap edilen finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 24.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 28.05.2020)

GÜNDEM