BASINDAN YAZILAR
Ölen Kişinin Prim Borcu / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Ölen Kişinin Prim Borcu / Ali Şerbetçi

Eşimin kendine ait bir tamirhane dükkanı vardı, yanında da bir işçi çalıştırıyordu. Yaklaşık 6 ay önce rahatsızlandı ve tedavi süreci içinde çok fazla işlerle ilgilenemedi. Bu dönemde işleri, işçisi tek başına yürüttü. Ne yazık ki eşim bu rahatsızlığı sonucunda vefat etti.
Dükkanı da eski işçisine devrettik. Eşim hastalığı döneminde pek fazla işlerle ilgilenemediği için çalışan işçisinin sigortasını 4 ay SGK'ya bildirmeyi ihmal etmiş. Vefatından sonra bu bildirimleri ben yapsam çok fazla idari para cezası öder miyim? T. A.

SGK'nın prim ve her türlü alacağının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu kanunda ve 5510 sayılı Kanun'da, borçlunun ölümü halinde idari para cezalarından doğan borçların terkin edilip edilmeyeceği veya mirasçılarından tahsil edilip edilmeyeceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.
Ancak Anayasa'nın 38'inci maddesinde "Ceza sorumluluğu şahsidir" hükmü yer almaktadır.
Türk Ceza Kanunu'na göre de "Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz." Anılan hükümlerden, şahısların işledikleri idari veya adli suçlara istinaden gerek adli gerekse idari merciler tarafından verilen cezaların yalnızca o kişiye yönelik olarak infaz edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede, 5510 sayılı Kanun'da idari para cezasının borçlusu olan gerçek kişi işverenin ölümü halinde, idari para cezalarından doğan kurum alacağının mirası reddetmemiş mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği yönünde bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Anayasa ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Cezaların Şahsiliği" ilkesi gereğince, kurum alacağının (borçlunun mirasçılarından takip edilmeksizin) tahsilinden vazgeçilir.
Buna karşın, tüzel kişilere yönelik olarak verilen idari para cezalarının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe geçilen ortaklar ve/ veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde, cezaya tüzel kişiliğin muhatap olması nedeniyle, mirası reddetmemiş mirasçılardan bu alacakların takibine devam edilir..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 27.04.2020)

GÜNDEM