BASINDAN YAZILAR
İstihdam Paketi Çalışanlara Ne Getiriyor? (4) / Şevket TEZEL - MuhasebeTR

İstihdam Paketi Çalışanlara Ne Getiriyor? (4) / Şevket TEZEL

Matrahı 1277,40 YTL’den Yüksek Olanlara Aynı İşsizlik Ödeneği Verilecek

 

İşsizlik Ödeneğinde Altı Sınır 255,48 YTL, Üst Sınır 510,96 YTL

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, İş Kanununa göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemeyecek. Yani ortalama brüt kazancı 2 bin YTL olan bir sigortalı işsizin 2000 X %40 = 800 YTL asgari ücretten fazla olduğundan alacağı işsizlik ödeneği şu an 510,96 YTL’yi geçemeyecek. Yine matrahı bin 300 YTL olan başka bir işçiye 1300 X %40 = 520 YTL de asgari ücretten yüksek olduğundan Temmuz 2008’den itibaren geçerli asgari ücret olan 638,70 YTL’ye göre her iki işçiye de tavan rakam olan 510,96 YTL üzerinden işsizlik ödeneği verilebilecek. Yani matrahı bin 300 YTL olana da 2 bin ve daha yüksek olana da aynı miktar ödenek verilecek. 2008 yılı için işsizlik ödenekleri herkes için 255,48 YTL ila 510,96 YTL arasında bir rakam olacak. İşsizlik aylıklarında şu anki üst sınır rakamı 435 YTL idi. Görülüyor ki işsizlik ödeneğindeki az ve çok prim ödeyenler arasındaki adaletsizlik sürecek. Getirilen tavan, yüksek prim ödeyenin işsizlik ödeneğini traşlayacak.

İlk işsizlik ödeneğinin ödemesi, hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılacak. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilmeme uygulamasına devam edilecek. Ölen sigortalı işsizlere işsizlik ödeneğinden yapılan fazla ödemeler geri alınmayacak.

 

İşsizlik Ödeneği Değişikliğinde Yürürlük İki Ay Sonra

5763 sayılı Kanun 26.05.2008 tarihinde yayımlanmış bulunduğundan İşsizlik Ödeneği rakamlarının uygulaması konusundaki değişiklik 26.07.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

 

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

A.AÇIKBAŞ – Geriye doğru 3-5 yıl öncesinin ödenmediği için sona erdirilmiş isteğe bağlı sigortalılık primlerini ödeyemiyorsunuz. İstihdam Paketi ile de bu hak tanınmamış.

Faruk TURGUL - 1964 doğumlu, 1984'te 10 gün 1988'de 11 gün SSK primi olan, 01.09.2007 tarihine kadar çiftçilikle uğraşan, 01.09.2007-31.01.2008 arasında SSK’ya tabi çalışan bir sigortalı olarak Tarım Bağ-Kur’una kayıt yaptırıp geriye dönük borçlanma yapabilirsiniz.

2926 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayıldığınız halde kayıt ve tescili yapılmamış bir sigortalı olarak üretip sattığınız tarım ürünlerinden yapılan Bağ-Kur kesinti miktarlarını gösterir müstahsil makbuzlarını yani tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri yazılı talebinizle birlikte ibraz ederek bu dönemleri tevkifat yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılık süresi olarak kazanabilirsiniz. Bu başvuru ile Bağ-Kur tarım sigortalılığı tevkifat kesintisi yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılabilir. Ancak, Tarım Bağ-Kur sigortalılığınızın 01.09.2007 tarihine kadar devamı için sonraki yıllarda tevkifat kesintisi bulunmalı, ya da ziraat odaları, birlikler ve kooperatifler gibi tevkifata esas ürüne ilişkin yerlerde kaydınız bulunmalıdır.

 

 

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

İstihdam Paketi İşverenlere Ne Getiriyor? -7-

 

“İşyeri Sağlık Birimleri” “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi” Olacak, Piyasaya Açılacak

İş Kanununa göre işverenlerin; devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, iş yerindeki işçi sayısı, iş yerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre oluşturmakla ve içinde işyeri hekimi çalıştırmakla yükümlü oldukları sağlık biriminin kapsamına işgüvenliği uzmanı mühendis veya teknik eleman da dahil olacak. Sağlık Birimleri de Sağlık ve Güvenlik Birimine dönüştürülmüş olacak. Yani halen var olan sağlık ve iş güvenliği birimleri tek çatı altında birleştiriliyor.

 

İşverenler, bu yükümlülüklerinin bütününü veya bir bölümünü, bünyesinde çalıştırdığı ve çıkarılacak yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilecek. Yani işverenlerin İş Kanunu gereği zorunlu oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yürütülmesi işi de piyasaya açılmış olacak.

 

Bu şekilde hizmet alınması işverenin sorumluklarını ortadan kaldırmayacak.

 

Özelleştirme Gözönüne Alınmalıydı

Kreş yükümlülüğünün, işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin, risk değerlendirmesinin özelleştirilmeye hazır hale getirildiği görülüyor. Küçük çaplı yeni sektörler oluşacağı ortaya çıkıyor. Tamamen karlılığa dayanan bu yeni sektörün amaca uygun çalışmasını sağlayacak düzenlemelerin vakit geçirilmeksizin çıkarılması gerekiyor. İşin bu yönünde özelleştirme aktivitesine katkı sağlandığı görülüyor. Özelleştirmenin bu yönü unutulmazken diğer yönü de hesaba katılmalıydı.

Zira madalyonun bir başka tarafı daha var ki o da özelleştirmenin oluşturduğu yaraların en azından sarılması gereği. İstihdam paketine bu konuda da bir şeyler konulmalıydı. Örneğin çalışma yaşamımızın özelleştirme furyası altında bulunduğu göz önüne alınarak, özelleştirme sonucu emeklilik koşulları sağlanana kadar çalışma yaşamlarına bir mali yıl içinde azami 10 ay ve düşük ücretle diğer kamu kurumlarına nakledilerek çalıştırılan (657 sayılı Kanunun 4/c maddesinde zikredilen) geçici personelin boşta geçen sürelerinde İşsizlik ödeneğinden yararlanmalarını sağlayacak düzenlemeler çıkarılmalıydı.

Üstelik İstihdam Paketindeki teşviklerin özel sektörle sınırlı olmasının kamu kurumlarının iktisadi alanda rekabet etme gücünü daha da azaltarak özelleştirme tezlerini güçlendireceği, kamu iştiraklerinden kârlıların daha az kârlı hale geleceği, zarar edenlerin ise zararları artacağı bu kadar açıkken.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 28.05.2008)

GÜNDEM