BASINDAN YAZILAR
01/08/2019 Tarihinden Sonra Yurtdışı Borçlanması Yapanların Tahsis De Değerlendirilmesi - MuhasebeTR

01/08/2019 Tarihinden Sonra Yurtdışı Borçlanması Yapanların Tahsis De Değerlendirilmesi

8.5.2008 tarihinden sonra borçlanma yapanların borç ödeme tarihinin 1.8.2019 tarihinden önce olup olmadığına bakılmaksızın borçlanılan süreler ve bu sürelere ait prime esas kazançların mal edilmesinde 5510 sayılı Kanunun 41. maddesinde yer alan hükümler esas alınacaktır.

Örnek 1: 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında ilk defa 2.10.2018 tarihinde işe başlayan sigortalı, 16.11.2018 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 6120 gün sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Sigortalının Kuruma ibraz ettiği borçlanmaya esas belgede 1.1.1990-31.12.2006 tarihleri arasında Almanya’da geçen sigortalılık süresi bulunmaktadır. Tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 3.2.2019 tarihinde ödeyen sigortalının borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olan 2.10.2018 tarihinden geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

AÇIKLAMA

Şayet tahsis aşamasında bu durum da 1/08/2019 tarihinden sonraki esaslar dikkate alınıyor. 

Örnek 2: Örnek 1’deki başvuru sahibinin Türkiye’de sigortalılığının bulunmadığı ve borçlanma tutarının tamamını 14.2.2019 tarihinde ödediği varsayıldığında, borçlanılan süreler ve bu sürelere ait prime esas kazançlar borçlanma tutarının tamamının ödendiği 14.2.2019 tarihinden geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

Örnek 3: 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa 4.2.2010 tarihinde işe başlayan sigortalı, 28.7.2018 tarihli dilekçe ile 1.1.1995-31.12.2009 tarihleri arasında Almanya’da geçen 5400 gün sigortalılık süresinin tamamını borçlanmış ve tahakkuk eden borçlanma tutarını 3.9.2018 tarihinde ödemiştir. Sigortalının borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları, Türkiye’deki sigortalılığının başladığı 4.2.2010 tarihinden borçlanılan 5400 gün geriye götürülerek, 3201 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi gereğince 1.10.2008 tarihine kadarki süre 4/1-(b), 1.10.2008 tarihinden sonra (31.12.2009 tarihine kadarki süre) ise 4/1-(c) kapsamında sigortalılık süresi olarak borçlanılan süreler ilgili aylara mal edilecektir.

TAHSİSİ 01/08/2019 KADAR YAPANLAR ESKİ HÜKÜMLER

Kanunda yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce aylık bağlanmış olanlar ile aylık bağlanması için talepte bulunup aylık başlangıç tarihi 1.8.2019’a (dahil) kadar olanlar hakkında değişiklikten önceki hükümler uygulanacaktır.

Örnek 1: 1.3.1985-10.1.1999 tarihleri arasında Hırvatistan’da geçen sigortalılık sürelerini borçlanarak ödeyen ve borçlanılan süreleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında değerlendirilen sigortalı 24.7.2019 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunmuştur. Talep tarihi itibariyle aylık bağlanması için aranan koşulları yerine getiren sigortalıya 1.8.2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık bağlanacağından, sigortalının borçlandığı ve 1.3.1985-10.1.1999 tarihleri arasına mal edilmiş olan gün sayıları ve prime esas kazançlarının mal edildiği sürelerde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalının 24.5.2019 tarihinde vefat ettiği ve hak sahiplerinin ölüm aylığı bağlanması için 13.11.2019 tarihinde talepte bulunduğu varsayıldığında, hak sahiplerine bağlanacak aylık, ölüm tarihini takip eden 1.6.2019 tarihi itibariyle bağlanacağından, borçlanılmış olan sürelere ait gün sayıları ve prime esas kazançlar 1.3.1985-10.1.1999 tarihleri arasına mal edilerek aylık bağlama işlemi gerçekleştirilecektir. 

HER NE KADAR 31/07/2019 KADAR ESKİ HÜKÜMLERE GÖRE BORÇ ÖDENSE DE TAHSİSE 01/08/2019 SONRA MÜRACAAT VAR İSE!

Aylık bağlanması için yazılı istekte bulunan ve aylık başlangıç tarihi 1.8.2019 (hariç) tarihinden sonra olanların borçlanma süreleri

1.8.2019 (dahil) tarihinden sonra borçlanma talebinde bulunarak tebliğ edilen borçlanma tutarını ödemiş olanların borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançlarının ilgili aylara mal edilmesinde Kanunda yapılan değişiklikler esas alınacaktır.

Geçici Madde 9 – (Ek:17/7/2019-7186/13 md.) Kısmi aylık bağlanmış olanlar dahil olmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce yurt dışında geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunanlardan tahakkuk ettirilen borçlarını yasal süresi içinde ödeyenlerin, sigortalılık sürelerinin hangi statüde değerlendirileceğinin ve tahakkuk ettirilecek borç tutarının tespitinde önceki hükümler esas alınır.

AÇIKLAMA

31/07/2019 Kadar %32 borçlanma,buna karşılık 31/07/2019 tarihinde 4/a ve 4/b statüsü hangisi ise ona tabi olacağı anlamı çıkıyor.

Yukarıdaki geçici maddeyi dikkate alsanız bile;

Burada prime esas kazanç miktarı %32 ve statü ise 31/07/2019 göre belirlenecektir.Tahsis aşamasında ise geçici madde ile SGK bu hakları koruduğunu,fakat mal edilmesinde ise 01/08/2019 göre belirlenmesi ile birlikte %32 kazancınız,sigortalılık statüsünün olsa bile ,Kanunun 5. maddesine eklenen son fıkra ile Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde bu sürelerin, 5510 sayılı Kanunun 41. maddesinde yer alan hükümler esas alınarak Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye’de sigortalılık yok ise borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edileceği öngörülmüştür.

(Kaynak: Alitezel.com | 10.10.2019)

GÜNDEM