BASINDAN YAZILAR
İptal Edilen Aylıkların Dönem Yersiz Sağlık Giderleri Terkin Edilmez (Karar 6) / Abdulhalim Eke - MuhasebeTR

İptal Edilen Aylıkların Dönem Yersiz Sağlık Giderleri Terkin Edilmez (Karar 6) / Abdulhalim Eke

Bilindiği gibi;

Eski Bağ-Kur’lular ile topluluk sigortasına tabi SSK lılar sağlık hakkından yararlanmak için ayrıca prim ödemek zorundalar idi. Buda nerede ise ödenen primlerin iki katını ödeme anlamına geldiğinden sigortalılar bakımından tercih edilmiyordu.

1.10.2008 dönemi sonrası genel sağlık sigortası yaygınlaştırıldı. Sigortalılar zorunlu olarak GSS kapsamına geçti. Prim ödemeyi seçmek hakkı kaldırıldı. Ayrıca tüm nüfus genel sağlık sigortası kapsamına alındı.

Yeni sistemi yerleştirmek kolay olmayınca, primler azaltıldı, işleyiş biraz daha kolaylaştı. Bazı dönemlerin borçları terkin edildi.

5510 sayılı kanunun geçici 45.maddesi ile gelen düzenleme ile,

Yersiz yapılan sağlık giderlerinin terkini

GEÇİCİ MADDE 45  (Ek: 10/1/2013-6385/12 md.)

Bu Kanuna göre genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına girmekle birlikte, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık hizmeti alanlara 31/1/2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Kurumca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmez. Bu borçlara ilişkin açılmış olan dava ve icra takiplerinden Kurumca vazgeçilir.

Bu hükümle birlikte geçersiz aylıkların iptal edilmesi nedeni ile ödenen aylık dışında SGK tarafından yapılan sağlık harcamaları bu kapsamda kabul eden mahkeme kararları ile yersiz aylık alan kişilere çıkarılan aylık borçları için SGK açtığı davaları kazanırken, iptal edilen aylık döneminde yararlanılan sağlık giderlerine ilişkin davalar bu değişiklik nedeni ile reddedildi.

Ancak Yargıtay 21. H.D. E.2017/ 3770, K. 2018/8719 ve 27.11.2018 tarihli kararları ile  geçersiz sigortalılık nedeni ile ödenen aylıkların iptali halinde aylık ödenen dönemde yararlanılan sağlık hizmetleri nedeni ile kanun değişikliği öncesi dönem içinde SGK’nın istemde bulunabileceği, sağlık giderlerinin terkin edilmeyecek borçlardan olduğu kabul edilmiş oldu. (Karar Yargıtay internet sayfası karar arama bölümünden  alınabilir).

(Kaynak: Alitezel | 03.10.2019)

GÜNDEM