BASINDAN YAZILAR
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Başladı Mı? / Nedim Türkmen - MuhasebeTR

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Başladı Mı? / Nedim Türkmen

07 Ağustos 2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmi Gazete'de 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapan 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da değişiklik yapan 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Düzenleme ile öncelikli ürün listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programının adı “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” olarak belirlenmiştir.

50 MİLYON LİRAYA KADAR FAİZ VE KÂR PAYI DESTEĞİ VAR

Düzenlemeye göre;

– Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise 10 puanı, diğerlerinde 8 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı karşılanabilecektir.

– Faiz veya kâr payı desteği tutarı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla 50 milyon Türk Lirası'nı geçemeyecektir.

SİGORTA PRİMİ VE GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ NASIL UYGULANACAK?

Yatırım Teşvik Kararı kapsamında yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının belli bir oranına kadar uygulanabilmekte idi.

Yeni düzenleme ile,Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda yukarıdaki kısıtlama uygulanmayacak.

Yine sigorta primi desteği; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6'ncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise 7 yıl, diğerlerinde ise 5 yıl süreyle uygulanacaktır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanacaktır.

BU KAÇINCI PAKET

Ülkemizde yatırımı ve istihdamı artırmak, cari açığı azaltmak,bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için son 4 yıldır sürekli yatırım teşvik paketleri açıklanmaktadır. Paket sayılarını takip etmekte zorlandığımız bir dönemde, bu kadar pakete rağmen somut bir sonuç göremiyoruz acaba neden? Bir şeyleri yanlış yapıyor olabilir miyiz? Dünyada başarılı olmuş yatırım teşvik uygulamalarını inceledik mi?

Küreselleşme ve aşırı rekabetin yaşandığı dünya ekonomisinde artık gelişmiş ülkeler kalite ve yaratıcılık unsurlarını ele alan teşvik politikalarına yönelmiştir. Ülkeler politika belirlerken üretime yönelik teşvikleri tercih vermemektedir. Ülkemizde de öncelikli olarak teşvik verilmesi gereken sektörler belirlenmeli, dünya pazarında doyuma ulaşmış ürünler için teşvik verilmemelidir. Uluslararası piyasadan pay alabilmenin diğer bir koşulu da sahip olunan teknolojidir. Rekabetçi ve yenilikçi bir sanayiye sahip olmak küresel rekabet ortamında yarışabilme özelliğine sahip, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmekle olanaklıdır. Türkiye'nin teknolojiyi üretmekten çok teknolojiyi kullanan bir ülke olması büyük bir dezavantajdır. Ekonomik kalkınmada ve dünya piyasalarından daha fazla pay alabilmede temel koşul, teknoloji üretiyor olmaktır.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 02.09.2019)

GÜNDEM