BASINDAN YAZILAR
Dernek Beyannamelerini SGK Mercek Altına Alır Mı? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Dernek Beyannamelerini SGK Mercek Altına Alır Mı? / Vedat İlki

https://alitezel.com.tr/dernek-sigortaliliginda-hangi-tarih-dikkate-alinacaktir-6067/ tıkladığınızda konuya DERNEK SİGORTALILIĞINDA HANGİ TARİH DİKKATE ALINACAKTIR diye yazmıştık.

Dernekler her yıl Nisan sonuna kadar Dernek Beyannamesi verilir,sorulan sorulardan biri derneğinizde ücretli çalışanlar var mı?Varsa işaretleyiniz ve belirtiniz denir.

İşte bu beyanname de Dernek çalışanı ücretli olarak belirtmeniz halinde ,bu belgelerin SGK ile paylaşılması halinde Derneklerde SGK 4/a statüsünde işçi kayıt altına alması,ardından VUK göre de idari yaptırımlar gelirse şaşırmayın derim.

2013/11 sayılı Genelge de SGK NE DEMİŞTİ!

Derneklerde çalışanların sigortalılığı (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 56. maddesinde dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip topluluklar olarak tanımlanmıştır.

5253 sayılı Dernekler Kanunun 13. maddesi ile dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülmekte dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilmekte ancak verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunmakta, yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmemektedir. 26. madde ile de dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, üyeleri için lokal açabilmekte ve bu tesisleri işletebilmektedirler.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda derneklerin kurduğu iktisadi işletmeler derneğe ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketi ve kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek iktisadi işletmeleri olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, dernekler ya da derneklerin kurduğu iktisadi işletmelerde çalışma gönüllülük esasına dayandığından dernek yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri dernekte yaptıkları işler nedeniyle ücret alsalar dahi sigortalı sayılmayacaktır.

24/04/2019 TARİHLİ GENELGE BAKIN NE DİYOR!

HUZUR HAK ÖDEMESİNE SİGORTA YOK

Buna göre; dernek başkanları ile derneğin yönetim ve denetim kurullarına seçilenler, bu göreve seçimle geldiklerinden, aralarındaki hukuki ilişki vekalet akdine dayandığı için sigortalı sayılmayacaklardır.

Bu görevlerinden dolayı huzur hakkı veya sair bir ad altında ücret almaları akdin niteliğini değiştirmeyecektir.

HİZMET AKDİ KURULMASI HALİNDE 4/a BAŞLAYACAKTIR!

Ancak, dernek başkanları ile derneğin yönetim, denetim kurullarına seçilenler ve dernek üyeleri; bu görevleri haricinde, hizmet akdine tabi olarak, üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları karşılığında ücret ödenmesi şartıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Bu işler için karar defterine karar alınması gerekir.

Geriye dönük yapılan bildirimler ise cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.

Burada Dernekler şayet bu işlemleri yapmışlarsa(Ücret vs Huzur Hakkı Hariç ödemişlerse),sigortalılık tescil edilmemişse,SGK müracaat ederek başta İşyeri Sicil Numarası,İşe Giriş Bildirgesi,Aylık Prim Hizmet Belgelerini vereceklerdir.Ayrıca VUK göre de Muhtasar Beyanname de gündeme gelecektir.

Örnek 1- Seracılar Derneğinin dernek tüzüğünde kuruluş amacının seracılık yapan üyelerine malzeme temin etmek olduğu belirlenmiştir. Derneğin Denetleme Kurulu üyesi olan (A), (B) ve (C) kişileri, derneğin hesaplarını kontrol etmek amacıyla çalışmaları üzerine bu kişilere dernek yönetimi tarafından huzur hakkı adı altında kişi başı 250 TL ödeme yapılmaktadır. Bu kişiler huzur hakkını  kanundan doğan görevlerini yerine getirdikleri için aldıklarından burada bir hizmet akdi oluşmamakta olup bunlar Kanunu 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.

Örnek 2- Üçüncü bir kişinin yapacağı bir işin ücret karşılığında Örnek 1-’deki denetim kurulu üyelerine yaptırılması durumunda, bunlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak, söz konusu işin ücret alınmaksızın yapılması durumunda ise sigortalı sayılmayacaklardır.

Örnek 3- Avcılar Derneğinin hizmet binasında faaliyet gösteren dernek lokalinde çaycı olarak çalışan (A), aynı zamanda o derneğin üyesidir. Bu kişi dernek yönetiminin kararı doğrultusunda, dernek lokalinin çay işleri ile ilgilenmekte ve karşılığında da ücret almaktadır. Söz konusu işin hizmet akdine tabi üçüncü şahısların yapabileceği bir iş olması ve bu iş karşılığında ücret alması nedeniyle (A) kişisi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

SONUÇ:

Derneklerin hizmet akdi kurması,4857 sayılı İş Kanunu ayrıca 6098 sayılı Borçlar Kanunu da dikkate alınacaktır.Hizmet akdi ile çalışan dernek üyesi,aynı zamanda İş Mahkemelerinde dava açabilecek,arabulucuya gidebilecektir,Hizmet tespit davaları da gündeme gelecektir.

Dernekler fiili olmayan çalışmalarla da karşı karşıya gelinebilinir.

Bundan böyle Dernek Başkanları konuya hakim olma adına bu genelgeyi incelemeli,geriye dönük işlemler içinde SGK bilgi almaları gerekir.

(Kaynak: Alitezel | 07.05.2019)

GÜNDEM