BASINDAN YAZILAR
Bayram Çalışması Ödemesi Yapılmaması Halinde İdari Yaptırım Nedir? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Bayram Çalışması Ödemesi Yapılmaması Halinde İdari Yaptırım Nedir? / Vedat İlki

İŞ HUKUKU

4857/44’üncü Maddesi ile birlikte ;

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir denilmiştir.

Toplu yada bireysel iş sözleşmesinde kararlaştırılmış olması gerekiyor.Sözleşmelerde hüküm yok olması halinde işçinin onayı gerekiyor.Onay vermesi halinde bu çalışmalara katılıyor.

Ücret ödemesi ise kanunda sınırları belirlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.

Ücretin Kararlaştırılmış Şekillerine Göre  Ödeme Esasları Nedir?

a)Maktu Aylık ücret kararlaştırılmasında 1 günlük ücret ,
b)Parça başı,akort,yüzde usulü ,veya götürü ise çalıştığı günlere bölünerek  bulunan ücret
c)Saat ücreti ile çalışanlarda ise saat ücretinin 7,5 ile çarpımı ile günlük ücret tayin edilir.

Genel Tatil Ücretleri Giydirilmiş Esasa Göre mi Uygulanır?

Genel Tatil ücretleri çıplak ücreti esas alarak ödenecektir. Toplu yada bireysel iş sözleşmesinde verilen haklar genel tatil ücreti hesaplamasına ilave edilemez.Örneğin:Fazla Çalışma,Prim,Hazırlama,Tamamlama ,İkramiye gibi  verilen ilave ücretler dikkate alınmaz

Bayramda mesaiye zamlı ücret 
Bayramda çalışanlar fazla mesai yaparlarsa ücretlerinin  bayramın zamlı ücretiyle birlikte yüzde 150 zamlı olarak ödenmesi gerekiyor.

İŞ SÖZLEŞMESİNDE BAYRAMDA ÇALIŞMASI ZORUNLU İSE İŞÇİ ÇALIŞMALIDIR

İş sözleşmesinde bayramda çalışılacağına ilişkin bir düzenleme yoksa işçinin işyerine gelmesi gerekmiyor. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde işçinin bayram günlerinde çalışacağına ilişkin düzenleme varsa ,  işverenin istemesi durumunda işyerine gelip çalışmak durumundadır.

İŞVEREN SERBEST ZAMAN KULLANDIRAMAZ

4857/47.Maddesinde kesin belirleyici hüküm vardır.Bu günlerde diğer çalışanlar tatil yapar iken,diğer işçi tatil yapmayarak çalışırsa çalıştıkları günler karşılığında bir günlük ücret alacaklardır.

İşveren kesinlikle o sürelere karşı serbest zamanlı izin kullandıramaz.Çünkü 4857/47 Maddesinde açıkça o günlerde çalışan işçi lehine düzenleme yapılmış,işçinin bu fedakarlığından dolayı ödül olarak bir günlük ücret ödenmesini emretmiştir.

ÖZEL DÜZENLEMEYE TABİ OLANLAR BAYRAM DA ÇALIŞMAZ

Çocuklar çalıştırılamaz. Çalışma mevzuatına göre çocuk işçi, 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi, genç işçi15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, ifade eder. Çocuk ve genç işçiler, bayramlarda çalıştırılamazlar. Lise öğrencisi 18 yaşını tamamlamış ise bayramda çalıştırılabilir. Bayramlarda çalıştırılamayan çocuk ve genç işçilerin ücretleri çalışma  karşılığı olmadan ödenir. İşveren  bayramda çalışmayana ücret ödemem diyemez.

DENETİMDE ORTAYA ÇIKARSA İPC UYGULANIR

İş Müfettişleri tarafından uygulama da  102/a göre Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 236 TL.

Ödeme konusunda imtina eden işverenleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şikayet edebiliriz yada işçilik alacağı olarak İş Mahkemelerinde dava konusu yapabiliriz.Bunun içinde ispat edici belgelerin bulunması şartı ile yerine getirebiliriz.Dava öncesi Arabuluculuğa gidilecektir.

Zaman Aşımı Süresi

Ücret alacağı olduğundan 5 yılık zaman aşımı süresine tabidir.

BASIN İŞ KANUNUNA TABİ OLANLARDA UYGULMA

5953 EK Madde1 düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu kanuna göre gazetecinin, ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çalışılması fazla saatlerde çalışma sayılmaktadır. Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma saati ücretinin % 50 fazlasıdır.

ZAMANINDA ÖDENMEZSE FAZLASI İLE ÖDENİR

Fazla çalışmalara ait ücretin, o ayın ücret bordrosu birlikte ödenmesi mecburidir. Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için % 5 fazlası ile ödenir.

İDARİ PARA CEZASI

Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî para cezası verilir.

DENİZ İŞ HUKUKUNA TABİ OLANLAR

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük ücreti tutarında tatil ücreti, ücret ödeme şekline bakılmaksızın ayrıca ödenir.

Bu kanununa tabi olarak çalışanların şayet bayramlarda çalışması halinde fazla mesai olarak dikkate alınarak %25 artırımlı ödeme gerekmektedir.

İDARİ PARA CEZASI

2.595 TL’den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında İPC uygulanır.

ESNAF YANINDA ÇALIŞANLAR YÖNÜNDEN UYGULAMA

6098 Sayılı Borçlar Kanuna tabi olan esnaf yanında çalışanlar için bu konuda net bir düzenlemeye rastlanmamaktadır.

Yaptığımız değerlendirmelerde bu günlerde çalışmaları halinde %50 artırımlı fazla mesai uygulaması yada çalışan bu günler karşılığında ücretli izin kullandırılması görülmektedir.

İdari Para Cezası uygulaması olmamaktadır.

Ücret alacağına girdiği için 5 yıl zamanaşımına tabidir.

VERGİ CEZASI VE SGK İPC

Ücret farkından dolayı stopaj eksik yatması nedeni ile bir kat vergi ziyaı cezası,gecikme faizi

SGK ek bildirge,İPC ve gecikme cezası uygulanır.Asgari ücret teşvikinden yasaklı duruma geçilir.

(Kaynak: Alitezel | 23.04.2019)

GÜNDEM