BASINDAN YAZILAR
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin İç Genelge Yayınlandı - MuhasebeTR

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin İç Genelge Yayınlandı

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/68

KONU: Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin İç Genelge Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasında, iade/mahsup taleplerinde yaşanılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla 2019/1 Sayılı İç Genelge yayınlanmıştır.

Genelge ile yapılan açıklamalara göre;

Mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmekte olduğundan söz konusu dönemler için haklarında ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunan mükelleflerin, tarhiyatın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın, indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Mükelleflerin nakden iade taleplerinin gerçekleştirilmesinden sonra fazladan iade edildiği "KDV İadesi Kontrol Raporu" veya diğer suretlerle tespit edilen tutarların kendilerinden geri alınmasına ilişkin olarak yazılı talepte bulunmaları (KDV iade uygulamasında kullanılan haliyle mükelleflerin tenzil dilekçesi vermeleri) halinde, bu talepleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergi indirimi açısından kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen beyanname olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, haksız yapılan iadenin geri alınmasına yönelik olarak mükelleflerin söz konusu yazılı taleplerine istinaden yapılan ikmalen, resen veya idarece tarhiyatlar vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2019/1 Sayılı İç Genelge

Saygılarımızla,

(Kaynak: Vergi Net | 16.04.2019)

GÜNDEM