BASINDAN YAZILAR
Miras Kalan İş Yerleri SGK'ya 3 Ay İçinde Bildirilecek / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Miras Kalan İş Yerleri SGK'ya 3 Ay İçinde Bildirilecek / İsa Karakaş

İşverenin ölmesi hâlinde ona ait iş yerinin mirasçılarına kalması durumu, SGK açısından intikal olarak değerlendirilmektedir.

Miras kalan bir işyeri, mirasçılar tarafından reddedilmeyip kabul edilmişse, çalışmakta olan işçilerin akdi bağları da intikal etmiş olacağından SGK'ya iş yeri bildirgesi verilmesi gerekecektir. Gerçek kişi olan işverenin ölümü hâlinde mirasçıları tarafından ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde iş yerinin işlem gördüğü SGK’nın ilgili ünitesine verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde SGK ceza uygulayacaktır.

İş yerinin bildirim (İş yeri bildirgesinin verilmesi) yükümlülüğü murisin ölüm tarihinden itibaren 3 aylık sürenin sonuna kadar SGK’ya verilebileceği gibi 3 aylık süre dolmadan herhangi bir gün verilebilecektir..

Örneğin Dilaver isimli gerçek kişi işvereni 08/05/2019 tarihinde vefat etmiştir. Söz konusu işverenin 2 mirasçısı bulunmaktadır. İlgili mirasçıların vefat tarihinden itibaren 3 ay içinde (8/8/2019 tarihine kadar) sulh hukuk mahkemesinden alacakları reddi miras kararını ilgili üniteye ibraz etmeleri hâlinde iş yeri bildirgesi verilmeyecektir. Söz konusu mirasçılar tarafından 3 ay içinde herhangi bir ret işlemi yapılmaması hâlinde ise miras kabul edilmiş sayılacak olup 3 aylık sürenin sona erdiği 8/8/2019 tarihinde intikale ilişkin iş yeri bildirgesi verilmesi gerekecektir. Diğer yandan 3 aylık süre dolmadan 8/6/2019 tarihinde iş yeri bildirgesi verilmesi hâlinde ise bu tarihte (8/6/2019 tarihinde) iş yerinin intikali yapılacaktır.

Türk Medeni Kanunu gereği Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin iş yeri bildirgesi verme yükümlülüğü bulunmadığından, iş yerinin miras yoluyla intikali hâlinde mirasçılar, ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, iş yeri bildirgesini vermekle yükümlüdür. Diğer taraftan devir veya intikal nedeniyle düzenlenen iş yeri bildirgesine istinaden ayrıca iş yeri dosyası tescil edilmeyecek, işlemlerin eski iş yeri numarasından devam ettirilebilmesi için, devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler tescil kütüklerine kaydedilecektir.

MİRASI REDDEDEN CEZADAN KURTULACAK

Medeni Kanuna göre “Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.” Yine Medeni Kanunun diğer bir maddesinde de; “Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere istinaden miras konusu iş yerinin bildirim yükümlülüğü mirasın kabulü şartına bağlandığından mirasın reddi hâlinde ise bu üç aylık süre içerisinde mirasın reddine ilişkin belgenin SGK’ya verilmesi yeterli olacaktır.

Bu durumda iş yeri bildirgesi vermeye ilişkin yükümlülük ve dolayısıyla SGK cezalarının uygulanması riski ortadan kalkacaktır.

BAĞ-KUR’LULAR BU FORMALİTEDEN KURTULDU

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hâllerinde istirahat raporu olması şartıyla çalışılmayan süreler için SGK Kanununa göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Bu kapsamdaki sigortalıların SGK ünitelerine müracaat ederek istirahatli olduğu günlerde çalışmadığına dair beyan vermeleri hâlinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmekte idi.

Söz konusu sigortalıların çalışmadığına dair beyanlarını SGK  ünitelerine müracaata gerek kalmaksızın e-Devlet uygulamasındaki https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri erişim adresinden elektronik ortamda yapabilmelerine imkân sağlanmıştır.

               ***

“Hiçbir insan nedensiz girmez hayatımıza. Bazıları imtihanımızdır, bazıları ceza, bazıları ise en değerli hediyedir bize.” Erich Froom

BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA

Şerif Bilgin Bey, vekalet akdi ile çalışanlar SSK’lı sayılmazlar. Ancak noterden vekaleti olmasına rağmen fiiliyatta yaptığı iş, iş sözleşmesinin unsurlarını taşıyorsa daha açık bir ifade ile işverene bağımlı olarak ücret mukabili çalışıyorsa SSK’lı olmak zorunda olacaktır. Bu işi yapacak olan kişi emekli ise SGDP ödeyerek emekli maaşı kesilmeden rahatlıkla çalışabilir

Eşin sigortalılığı

"İsa Bey, eşimin üzerine bir iş yeri açtım. Ben de dükkânda duruyorum. SSK'lı olmak zorunda mıyım? Herhangi bir ücret almıyorum. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?" Muhammed Duman

Muhammed Bey, işverenin ücretsiz çalışan eşi sigortalı sayılmamaktadır. Bu itibarla, eşine ait dükkânda ücret almadan çalışmaya devam ettiğin sürece SSK’lı olman gerekmeyecektir.

               ***

“Kuyunun dibinde yaşayanlar, gökyüzünü ancak kuyunun ağzı kadar görürler.” Konfüçyüs

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 27.03.2019)

GÜNDEM