BASINDAN YAZILAR
Sahte Fatura Düzenleyicisi Tarafından Nihai Tüketiciler Adına Düzenlenen Faturaların Akıbeti / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Sahte Fatura Düzenleyicisi Tarafından Nihai Tüketiciler Adına Düzenlenen Faturaların Akıbeti / İsa Karakaş

Asgari Geçim İndirimi uygulaması, sigortalının brüt ücreti üzerinden kesilen sigorta primi (sigortalı hissesi) tutarı düşüldükten sonra kalan vergiye esas tutardan (matrahtan) kesilmesi ve maliyeye ödenmesi gereken gelir vergisinden, aylık bazda mahsup edilmesi gereken Asgari Geçim İndirimi tutarının düşülmesini ve kalanın (olması hâlinde) maliyeye ödenmesini öngören bir uygulamadır. Bu uygulamadan;

  • Ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler,
  •  Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler,
  •  Gelir Vergisi Kanununun 61. Maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışan emekliler ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanmaktadır.

 

2019 yılında hangi işçiye ne kadar AGİ ödenmektedir?

 

2019  yılı için belirlenen aylık brüt asgari ücret 2.558,40 TL’dir. Bir yıllık tutarı ise 30.700,80 TL’dir. İşçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde belirlenmektedir.

 Asgari ücretin 2019 yılı gelir vergisi tutarı aylık 326,20 TL olduğundan asgari geçim indirimi 2019 yılında aylık 326,20 TL'yi aşamayacaktır. Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması hâlinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilecektir.

 

AGİ’nin SGK primi karşısındaki durumu

 

Asgari Geçim İndirimi devletin, bir işçinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için uyguladığı gelir vergisi indirimidir. Diğer bir tanımla AGİ 16 yaşını doldurmuş her çalışanın kazanılan gelirinin bir kısmının vergiden muaf tutulmasıdır. AGİ hesaplanırken çalışanın medeni durumu, varsa eşin çalışma durumu, çocuk sayısı ve çocukların yaşları dikkate alınır. Bu indirim her sene yeniden hesaplanarak yayınlanır.

AGİ işçinin yasal hakkıdır. İşverenin işçiye AGİ vermemesi söz konusu olamaz. Yani bu tutar işverenin ödediği değil işçinin gelirinden maliyeye  ödenmesi gereken gelir vergisinin tutarından mahsup edilen kısmının işçiye iadesi olduğundan, bu tutarın işverence yapılan bir ödeme olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Dolayısıyla işçiye kendi ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilerek iade edilen AGİ'nin zaten brüt ücreti üzerinden sigorta primi kesintisi yapılmış olan sigortalının prime esas kazancına ayrıca bir kez daha ilave edilerek prime tabi tutulması mükerrer sigorta primi tahakkukunu gerektirecektir.

           ***

“Görmek isteyenler için yeterince ışık, istemeyenler için ise yeterince karanlık vardır.” Blaise Paskal

(Türkiye Gazetesi | 25.03.2019)

GÜNDEM