BASINDAN YAZILAR
Teşvik Gölü ”Bir Senden Bir Benden” Modeli Maya Tutmadı! / Vedat İlki - MuhasebeTR

Teşvik Gölü ”Bir Senden Bir Benden” Modeli Maya Tutmadı! / Vedat İlki

4447/Geçici Madde 20 ile Küçük Esnaf ve Sanatkara ,TESK isteği ile teşvik getirildi.Bu teşvikte İşsizlik Fonundan sağlanması düşünüldü.

Tanıtımı ise ”Bir senden Bir benden ”denilerek sunulmuştur.

Teşviki Gölü bu sefer maya tutmadı.

Burada ana şart işsiz kişilerin işe alınması hedef alınmıştır.

Peki 2018 Yılı Esnaf için parlak mı geçiyordu,bu teşvik altın tepsi de sunuluyor,Esnafta işsiz istihdam etsin diyerek bu teşvik kervanına esnafta katılsın isteniyor.

SGK verilerine baktığınızda esnaf zaten yanında işçi çalıştırsa bile ,bir çoğu haftalık yada günlük yevmiye ile çalışır,bir çoğu da kayıt dışıdır.

Esnaf bırakın vergi ve prim ödemeyi,bir çoğu borçludur,Bağ-Kur primini bile ödeyemez zaman zaman SGK tarafından silinir,o süreçlerde GSS yararlanır olmuştu.

Borçlu olan esnafın ”Bir senden Bir benden ” teşviki tutmayacağı belli idi,TESK Başkanı  kırılmasın diye kanunlaştı, Esnaf Ahilik Sandığı istendi onun uygulaması da ertelendi.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

4447 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

 1. a) 1.1.2018 ile 30.11.2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 2. b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
 3. c) İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması,
 4. d) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,
 5. e) İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, gerçek kişi işverenin ya da adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin birinci derece kan veya kayın hışmı ya da eşi olmaması,

İşyeri yönünden;

 1. f) İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işverenine ait olması,
 2. g) İmalat sektöründe ustalık belgesi sahibi olunması,
 3. h) İşyerine ilişkin 2017 yılında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,

ı) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

 1. i) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 2. j) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 3. k) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 4. l) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Destekten Yararlanma Süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla 1.1.2018 ile 30.11.2018 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2018/Aralık ayı/dönemine kadar (bu ay/dönem dahil) geçerli olmak üzere sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır.

VERGİ DESTEĞİ VARDI

Geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

BU TEŞVİKTEN YARARLANAN İŞYERİ SAYISI SİSTEMDEN İSTATİSTİK VERİLER KALDIRILMAMIŞ OLSA İDİ 8 İŞYERİ OLARAK AÇIKLANMIŞTI

İŞİN ÖZÜ:

BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİK KULLANIM SONUCU ,ESNAFIN İÇİNDE BULUNDUĞU KÖTÜ EKONOMİK TABLOYU GÖSTERİYOR!

(Kaynak: Alitezel | 15.03.2019)

GÜNDEM