BASINDAN YAZILAR
Hastalanan Ameliyat Olan Patrona Ödenek Yok! / Vedat İlki - MuhasebeTR

Hastalanan Ameliyat Olan Patrona Ödenek Yok! / Vedat İlki

5510 sayılı SS ve GSSK hazırlanırken tek çatı kavramı ile uygulamada Norm ve Standart Birliği Sağlamasıamaçlanmıştı.

Hastalık 5510/15.Maddesinde
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.

Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı

Geçici iş göremezlik,

  • sigortalının iş kazası,
  • meslek hastalığı,
  • hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir.
  • Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.

 

PATRONA  GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK NE ZAMAN VAR!

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık hâllerinde genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

PATRONA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK NE ZAMAN VAR!

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olup, sürekli iş göremezliği tespit edilenlerin kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. Ancak, gelir başlangıç tarihinde Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen, muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklara ilişkin miktar ve bu miktarın altında borcu olanların gelirleri gelir başlangıç tarihi itibariyle bağlanarak borçları ilk gelirlerinden kesilerek tahsil edilir.

Bağ-Kur yeni adıyla 4-1(b) Hastalık Halinde Geçici İş Göremezliği Yok!

Bağ-Kur statüsünde olanlar hastalandıklarında ayakta tedavi süresince istirahat alsalar da geçici iş göremezlik ödeneği almazlar.
Kanunun koyucu uygulama da  4-1(b) kazançlarında maaş kavramı olmadığı için gelirleri ticarete dayandığından gelir artış yada azalışına bağlamamıştır.

Bağ-Kur  statüsünde olanlar da gelir azalışı gündeme gelmediğinden Hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödemesi yapılmaz.

(Alitezel | 28.02.2019)

GÜNDEM