BASINDAN YAZILAR
Vergi Borçlularına Getirilen Yeni Ödeme Kolaylıkları / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Vergi Borçlularına Getirilen Yeni Ödeme Kolaylıkları / Veysi Seviğ

“Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’la ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan” Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliğ (Seri No:5) ile bazı yeni yönlendirmeler yapılmıştır. Şöyle ki,

  • 7143 sayılı Kanunu’nun geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası ile Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2’nci maddenin yürürlüğe girdiği 28.12.2018 itibariyle ödenmesi gereken taksit tutarlarını süresinde ödemeyen borçlulara vadesinde ödeyemedikleri borçlarını ödeyebilmeleri için söz konusu borçlarını ödemede geciken her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019’a kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde gecikmeli olarak kanun hükümlerinden yararlanma imkanı sağlanmıştır.

(05.01.2019 Gün ve 30646 sayılı Resmi Gazete)

Bu düzenlemeden yararlanabilecek olanlar;

  • 7143 sayılı kanun kapsamında ödenmesi gereken taksit tutarlarının süresinde ödenmemesi nedeniyle kanun hükümlerini ihlal edenler, 
  • 28.12.2018 itibariyle ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi nedeniyle 7143 sayılı kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması, 
  • İhlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019’a kadar (bu tarih dahil) ödenmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeden yararlanılabilmek için ayrıca ilgili idareye yazılı başvuru şartı aranmamaktadır.

Borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran ve dokuz eşit taksit seçeneğini tercih eden borçlular 15.10.2018’e kadar (bu tarih dahil) ödenmesi gereken ilk taksidi ödemediğinden kanundan yararlanma hakkını kaybetmişlerdir. Ancak söz konusu borçluların ödemedikleri birinci taksit tutarını 15.10.2018’den (bu tarih hariç) ikinci taksit tutarını da 30.11.2018’den (bu tarih hariç) ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019’a kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde, Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edecektir.

Örneğin; 7143 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve peşin ödeme süresi olan 15.10.2018’e kadar (bu tarih dahil) ödemediği gibi birinci taksit ödeme süresini takip eden ayın sonuna kadar (30.11.2018) geç ödeme zammı ile birlikte ödemediğinden Kanundan yararlanma hakkını kaybetmiş olacaktır.

Borçlu, kanun kapsamında yapılandırdığı borçlarını, peşin ödeme seçeneğini tercih etmesi nedeniyle bu tutarlara ayrıca bir katsayı uygulanmaksızın ve geçici ikinci maddenin birinci fıkrasının getirmiş olduğu düzenleme kapsamında 15.10.2018 tarihinden (bu tarih hariç) ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019’a kadar (bu tarih dahil) ödediği takdirde kanun hükümlerinden yararlanabilecektir. Ancak buna karşılık söz konusu Kanun’un 9’ncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bendinde yer alan indirimden yararlanamayacak.

7143 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında söz konusu Kanun’un “10’ncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere bu kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 Ocak ayı ödenmesi gereken taksitleri ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.” Dolayısıyla bu düzenleme gereği Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi 28.02.2019 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmış bulunmaktadır. Bu bağlamda uzayan ödeme süresi için herhangi bir zam ve faiz uygulanmayacaktır.

Ayrıca 7159 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” 11’inci maddesi ve 7143 sayılı Kanun’a eklenen geçici madde (2)’ye göre de, bu kanun (7143 sayılı Kanun) hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyecek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için bu Kanun’un 9’uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla söz konusu hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Diğer yandan 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

(Kaynak: İto | 28.01.2019)

GÜNDEM