BASINDAN YAZILAR
Ölüm Toptan Ödemesinde Son Genelge ile Neler Değişti? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Ölüm Toptan Ödemesinde Son Genelge ile Neler Değişti? / Şevket Tezel

Ölüm aylığı bağlanması için en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.

01.10.2008 tarihinden önce ölen SSK sigortalılarının 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınabiliyor.

5510 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince, 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar ile 15.08.2008’den sonra ilk defa 4/1-(c) kapsamında sigortalı olanlardan (Kamu görevlileri), ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla hesaplanan ölüm toptan ödeme tutarı, aynı Kanunun 34 üncü maddesindeki aylık paylaşım esasları dikkate alınarak sigortalının hak sahipliği şartlarını taşıyan eşine, çocuklarına, ana ve babasına verilmesi icap ediyor.

Başvuru Metodu

Ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile ilgili üniteye başvurmaları gerekmekte olup anılan belgeye malûl erkek çocuklar için sağlık kurulu raporu eklenmesi gerekiyor.

Ölüm toptan ödemesinde de “Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri” toptan ödeme yoluyla ödenmemekte, ancak sigortalının sağlığında yapmış olduğu hizmet borçlanmaları hak sahiplerine ödenecek ölüm toptan ödemesine eklenebilmektedir.

Genelge İle Gelen Değişiklikler

Genelgede bu konuda vurgulanan yeni ve özel hususlar ise;

  • Ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için, eş, çocuk, ana ve babaya ölüm aylığı bağlanmasında aranan şartların mutlaka yerine getirilmiş olması gerektiği, bu şartları taşımayan hiçbir hak sahibine toptan ödeme yapılmayacağı,
  • Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı sigortalıya yapılacak toptan ödeme tutarını geçemeyeceği, bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin hisselerinden orantılı olarak indirim yapılacağı,
  • Hak sahiplerine toptan ödeme yapıldıktan sonra ölen sigortalının sonradan tespit edilen hizmetlerle birlikte ölüm aylığı bağlanması için aranan gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi şartının yerine getirildiğinin tespit edilmesi durumunda, hak sahiplerine yapılan toptan ödeme tutarının ihya edilerek, bağlanacak aylığın başlangıcında, ölüm tarihi/hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihin esas alınacağı

Olmaktadır.

Örneğin; 16.08.2007 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 840 prim ödeme gün sayısı olan sigortalı, Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı iken 02.12.2015 tarihinde vefat etmiştir. Ölüm aylığı bağlanması için aranan 900 gün şartı oluşmaması nedeniyle hak sahiplerine 14.03.2015 tarihli taleplerine istinaden toptan ödeme yapılmıştır. Ancak, dosyada yapılan incelemede sigortalının başka bir sicilde geçen 120 gün hizmeti ile birlikte aylık bağlanması için aranan 900 gün koşulunu fazlasıyla yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bu durumda, hak sahiplerine yapılan toptan ödeme tutarı ihya edilecek ve bağlanacak ölüm aylığının, ölüm tarihini/hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılması gerekecektir.

(Alitezel | 27.12.2018)

GÜNDEM