BASINDAN YAZILAR
Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği Neler Getiriyor? / Onur Küçük - MuhasebeTR

Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği Neler Getiriyor? / Onur Küçük

6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin önemli hususları içeriyor. 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek olan Yönetmelik'e ilişkin önemli sorulara birlikte göz atalım.

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar

Yönetmelik ile getirilen en önemli yenilik, tebligatın aşağıdaki kişiler bakımından elektronik yolla yapılmasının zorunlu hale getirilmiş olmasıdır. 

 • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde1 yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
 • 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahalli idareler,2
 • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,
 • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
 • Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri,
 • Noterler,
 • Baro levhasına yazılı avukatlar,
 • Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,
 • İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim

Ayrıca talep etmeleri halinde tüm diğer gerçek ve tüzel kişilere de elektronik tebligat adresi verilecek ve bu durumda bu kişilere de elektronik tebligat yapılması zorunlu olacaktır.

Başvuru Nereye Yapılacak?

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yukarıda sayılanlar en geç 1 (bir) ay içerisinde elektronik tebligat adresi almak üzere PTT'ye başvuracaklar. Zorunlu tutulmayan diğer gerçek ve tüzel kişiler ise istedikleri tarihte PTT'ye başvurarak elektronik tebligat adresi alabilecek.

PTT ise başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde elektronik tebligat adresini gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturacak ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine ("UETS") kaydedecek ve ilgili kişilere teslim edecek.

Tebligat Nasıl Yapılacak?

Oluşturulan elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kişiye PTT tarafından gönderildikten sonra, teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesi akabinde bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunulacak.

Tebligat yapacaklar, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) teslim edecekler. UETS ise elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştıracak.

Tebligat Ne Zaman Yapılmış Sayılacak?

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Ayrıca, elektronik tebligat, tebliğ edilecek kişinin adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak gönderilecektir. Bilgilendirmenin her hangi bir nedenle yapılamamış olması ise tebligatın geçerliliği bakımından herhangi bir etkiye sahip değildir. PTT tarafından ücreti mukabilinde yapılacak gönderimlere ilişkin ücret tarifesi PTT tarafından Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenerek resmi internet sayfasında yayımlanacaktır.

Elektronik Tebligatın Zorunlu Bir Sebeple Yapılamaması Halinde Ne Olacak?

Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Tebligat Kanunda belirtilen diğer usuller ile tebligat yapılacaktır.

Verilerin Saklanması

PTT işlem ve delil kayıtlarını erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlamak kaydı ile Yönetmelikte işlem çeşitleri için farklı olarak belirlenmiş olan süreler ile saklama yükümlülüğü altındadır. Saklama bakımından asgari süre ise 10 yıldır. 

Bu cetvellerin içeriğine giren idare ve kuruluşlar sırası ile ana başlıklar olarak Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar Ve Sosyal Güvenlik Kurumları olarak özetlenebilir.

Belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler

Yazarlar: Onur Küçük (Hukuk Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı) & İlay Kestaneci (Hukuk Danışmanı)

(KPMG | 12.12.2018)

GÜNDEM