BASINDAN YAZILAR
2019 Yılında İş Hukukuna Aykırı Davranan İşverenler Canınızı Acıtacak İdari Para Cezaları %23,73 Oranında Uygulanacak / Vedat İlki - MuhasebeTR

2019 Yılında İş Hukukuna Aykırı Davranan İşverenler Canınızı Acıtacak İdari Para Cezaları %23,73 Oranında Uygulanacak / Vedat İlki

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı;

2018 yılı için % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilmiştir.

Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kur Müdürlüklerince verilmektedir.

Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

Kabahatler Kanununa göre değerlendirilir.

Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun ¾ ‘ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

Kabahatler Kanunu çerçevesinde hukuki boyutu değerlendirilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

 

Sıra No.

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiil

2018 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 14,47)

2019 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 23,73)

 

 

 

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

21.036

26.028

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

 

2

5

99/1-a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

177

219

Bu durumdaki her işçi için

 

3

7

99/1-b

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

296

366

Bu durumdaki her işçi için

 

4

7/2 (f) bendi

99/2

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

1.184

1.465

 

 

5

8

99/1-c

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

177

219

Bu durumdaki her işçi için

 

6

14

99/1-c

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak

177

219

Bu durumdaki her işçi için

 

7

28

99/1-d

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

177

219

Bu durumdaki her işçi için

 

8

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

693

857

Bu durumdaki her işçi için

 

9

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

2.627

3.250

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

 

10

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

191

236

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

 

11

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

191

236

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

 

12

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

693

857

 

 

13

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

693

857

 

 

14

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

191

236

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

 

15

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

337

417

Bu durumdaki her işçi için

 

16

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

693

857

 

 

17

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

337

417

Bu durumdaki her işçi için

 

18

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

337

417

Bu durumdaki her işçi için

 

19

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

337

417

Bu durumdaki her işçi için

 

20

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

337

417

Bu durumdaki her işçi için

 

21

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

1.853

2.293

 

 

22

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

337

417

Bu durumdaki her işçi İçin

 

23

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

1.853

2.293

 

 

24

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.853

2.293

 

 

25

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

1.853

2.293

 

 

26

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

1.853

2.293

 

 

27

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

1.853

2.293

 

 

28

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.853

2.293

 

 

29

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

1.853

2.293

 

 

30

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

1.853

2.293

 

 

31

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

16.829

20.823

 

 

32

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

16.829

20.823

 

 

33

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

16.829

20.823

 

 

Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

 

(*) 20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6715 sayılı Kanunun 4.maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 5, 7, 8, 14 ve 28. maddelerinde yer alan idari para cezaları değiştirilmiştir  

 

 

Not:01/01/2019 Tarihinde rakamlar Bakanlığın sitesinde yayınlanacaktır.

(Alitezel | 11.12.2018)

GÜNDEM