BASINDAN YAZILAR
İnteraktif Vergi Daireleri / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

İnteraktif Vergi Daireleri / Veysi Seviğ

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 492 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile yapılan açıklamalar çerçevesinde “Vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar” belirlenmiştir. (28 Şubat 2018 gün ve 30346 sayılı Resmi Gazete)

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile gerçek ve tüzel kişiler, tüzel kişiliği olmayan teşekküllere; vergisel sorumluluklarını yerine getirebilmeleri, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulabilmesi amaçlanmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş gerçek kişiler sistem üzerinden istenilen bilgileri girmek suretiyle şifre edinebilecektir. Bu bağlamda da Tebliğ ekinde yer alan “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi”ni (Gerçek Kişiler için) kendileri veya İnteraktif Vergi Daireleri ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla mükellefiyet kaydı bulunanların bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayanların ise herhangi bir vergi dairesine bizzat vererek de şifre edinmeleri mümkündür.

Yapılan bu düzenleme ile İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden, bu tebliğ kapsamında şifre edinenler, e-devlet şifresi bulunanlar ile daha önce kullanıcı kodu ve şifre sahibi olanlar yararlanabileceklerdir.

İnteraktif Vergi Dairesi tarafından yapılabilecek işlemler söz konusu tebliğin 7’nci maddesinde sayılmak suretiyle belirlenmiştir. Şöyle ki;

 • Borç ödeme işlemleri,
 • e-tebligat sistemine dahil olmak için istemde bulunmak,
 • Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim isteminde bulunmak,
 • Uzlaşma isteminde bulunmak,
 • Mükellefiyet durum yazısı almak,
 • Borç durumu yazısı isteminde bulunmak,
 • Özelge talep edilmesi,
 • İşe başlama bildiriminde bulunmak,
 • Adres değişikliği bildiriminde bulunmak,
 • İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunmak, 
 • İşi bırakma bildiriminde bulunulması,
 • İzaha davet müessesesi kapsamında izahta bulunulması,
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48’inci maddesi kapsamında tecil isteminde bulunmak, 
 • Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunmak,
 • Muhtasar beyanname verilemeyeceğine dair dilekçe verilmesi,
 • Yukarıda yer almayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen diğer işlemler,

İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile yapılabilecektir.

Tebliğ ile yapılan düzenleme gereği “Bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin internet veya mobil uygulama üzerinden alınması aşamasında kişilerin sistemde tanımlı mobil telefon numarasına gönderilen şifrenin sistem tarafından doğrulanmasının istenilmesi halinde, ancak şifre doğrulandıktan sonra işlemlerin” gerçekleştirilebilmesi mümkün olacaktır.

Sistem üzerinden herhangi bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve belgelerin verilebileceği, bu belgelerin aktarımında hangi format, standart, kural ve usullere uyulacağı, belirlenen format, standart, kural ve usullerde yapılacak değişiklikler ile sistemin kullanımına yönelik kılavuzlar “https://ivd.gov.tr” adresi üzerinden duyurulacaktır.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden verilen “genel dilekçe”, başvuru sahibinin sistemde tanımlı mobil telefon numarasına gönderilen şifrenin sistem tarafından doğrulanmasını müteakip ilgili vergi dairesi başkanlığının /vergi dairesi müdürlüğünün ilgili birimine aktarılacaktır. Dilekçenin kayıtlarına intikal ettirildiği birim, tebliğde ayrıca belirtilen nedenlerle işlem yapmaksızın “hıfz” edebilecek veya gerekçesini belirterek reddedebilecektir.

(Kaynak: İto | 13.03.2018)

GÜNDEM