BASINDAN YAZILAR
Yatırımlara İndirimli Vergi Uygulaması / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Yatırımlara İndirimli Vergi Uygulaması / Veysi Seviğ

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Ekonomi Bakanlığı tarafından Teşvik Belgesi’ne bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulması öngörülmüştür.

Söz konusu kanun maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yatırıma başlanılan tarihten itibaren söz konusu madde uyarınca hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının yüzde 50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli vergi oranı uygulatmak suretiyle; yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her yıl bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yaptırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya yüzde 100 kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 
Bu bağlamda indirimli vergi oranı uygulamasından gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilmektedir.

Yasal düzenleme gereği olarak Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara ilgili teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirimi oranları dikkate alınarak yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarlarına ulaşılıncaya kadar “indirimli kurumlar vergisi” uygulanabilmektedir.

Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırım tutarına bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade etmektedir.

Örneğin (x) A.Ş.’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın toplam tutarının 12 milyon TL ve yatırıma katkı oranının ise yüzde 30 olduğunu varsayarsak bu durumda yatırıma katkı tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Toplam yatırıma katkı = Toplam yatırım harcaması x yatırıma katkı oranı= 12 000.000 x %30 = 3.600.000 TL.

Bu aşamada toplam yatırıma katkı tutarı, yatırımdan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle devletin tahsilinden vazgeçeceği kurumlar vergisi tutarını ifade etmektedir.

Bakanlar Kurulu, yatırım harcamaları içindeki, arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı ve topluca sınırlandırmaya yetkili olup bu yetki çerçevesinde çıkarılan 14.07.2009 gün ve 2009/15199 sayılı ve 15.06.2012 gün ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararları” uyarınca arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar indirimli kurumlar vergisi uygulamasına konu edilmemektedir. Dolayısıyla yatırıma katkı tutarının hesaplanmasında arazi, arsa, royalti ve yedek parça harcamaları ile amortismana tabi olmayan diğer harcamalar dikkate alınmamaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda konuya ilişkin olarak yapılan yeni düzenleme uyarınca mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulaması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün olmuştur. Bu durumda getirilen yeni uygulama ile;

  • Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını geçmemek ve
  • Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere, yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmektedir.

Yapılan bu düzenleme gereği yatırım döneminde, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamasının, bu dönemde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarından (toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranına tekabül eden kısmı) daha düşük olması halinde diğer faaliyetlerden yatırım döneminde elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kısmen yararlanılacak yatırıma katkı tutarı, gerçekleştirilen yatırım tutarını aşamayacaktır.

(Kaynak: İtohaber.com | 03.10.2017)

GÜNDEM