BASINDAN YAZILAR
Vatandaşın Suçu Ne? / Nedim Türkmen - MuhasebeTR

Vatandaşın Suçu Ne? / Nedim Türkmen

  • Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 sayılı Kanun'un 27.maddesi ile 3093 sayılı Kanunun 4.maddesinin, “ … (c) fıkrasına “satış bedelinin” ibaresinden sonra gelmek üzere; (Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi hariç)” ibaresi eklenmiştir.

 

Buna göre, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren sadece sanayi sicil belgesine sahip olan işletmelere yapılan elektrik enerjisi satışlarından yüzde 2 oranındaki TRT payı kesilmeyecektir. Yani, Sanayi Sicil Belgesi olan sanayici elektrik abonelerinin, elektrik tüketim maliyetlerinde yüzde 2'lik bir indirim sağlanmış oldu. Konunun çok daha net anlaşılabilmesi için; Haziran 2017 ayına ait örnek elektrik faturası üzerinden tüketicilerden, elektrik faturaları içinde çaktırmadan alınan vergi ve fon bedellerini dikkatinize sunmak istiyorum.
Elektrik faturasında bulunan fon bedeli ve vergilerin ayrıntılarına bakalım:


Enerji Fonu Bedeli

Enerji sektörünün gelişimi için; yapılacak olan bilimsel araştırmaların Ar-Ge çalışmalarının finansmanını sağlamak, etüt, projeleri denetleyebilmek ve kurulacak olan tesislerin maliyetlerini karşılamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bulunan Enerji Fonu'na aktarılmak üzere elektrik faturalarına yansıtılan bedeldir. Bu bedel Aktif Enerji Tüketim Tutarı üzerinden hesaplanır.  Sektörün altyapı masrafları için toplanan Enerji Fonu ise bu tutarın toplamının yüzde 1'i olarak elektrik tüketicilerinden, tahsil edilir.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun gelirlerinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan TRT payı, elektrik faturasına yansıyan bir vergidir. Aktif Enerji Tüketim Tutarı'nın yüzde 2'si olarak tüketicilerden her ay tahsil edilir.


Tüketim Vergisi

Elektrik Tüketim Vergisi'nin bir diğer ismi, Belediye Tüketim Vergisi'dir. Bu elektrik tüketim vergisinden elde edilen gelirler belediyelere aktarılır. Böylece elektrik tüketimi yapılan yerin belediyesinin gelirine katkıda bulunulur. Elektrik faturalarında ETV ya da BTV kısaltmasıyla gösterilir. Bu vergiyi; hastane, sağlık ocağı, dispanser, rehabilitasyon merkezi, doğumevi, bakımevi, kreş gibi yerler, ibadethaneler ve doğrudan elektrik üreten, dağıtan kurumlar ödemezler. ETV ya da BTV'nin hesaplanması mesken ve ticarethaneler ile sanayi aboneleri için farklılık göstermektedir. Mesken ve ticarethaneler için Aktif Enerji Tüketim Tutarı'nın yüzde 5'i olan ETV, sanayi grubu için yüzde 1 olarak belirlenmiştir.
Faturada KDV hariç tüm kalemlerin toplamı Katma Değer Vergisi matrahını oluşturmaktadır. Aktif Enerji Tüketim Tutarı ile diğer tüm bedeller ve vergiler toplamı matrah olarak dikkate alınır ve bu tutara yüzde18 oranı uygulanır. Verginin de vergisi olur mu demeyin! Anayasa Mahkemesi “malın maliyetine dahil olan ve malın satış bedelini etkileyen unsurlardan olan vergilerin de itiraz konusu kural gereğince KDV matrahına dahil edilmesi sistem bütünlüğünün bir gereği olup Anayasa'ya aykırı değildir” şeklinde görüşünü açıklamıştır. (Anayasa Mahkemesi'nin 25.12.2014 tarih, E.2013/48, K.2014/198 sayılı Kararı).

sayfa91


Yolunacak tüy kalmadı

SANAYİCİLERİN kullandıkları elektrik ile ilgili olarak ödedikleri TRT payının kaldırılması, olumlu bir adım olmakla birlikte; tüketicilerin elektrik faturalarında TRT payını ödemeye devam etmelerinin mantığını çözmek mümkün değildir.
Anayasa ve yasa ile kendisine verilen görevi tarafsız bir şekilde ifa etmeyen TRT'nin finansmanının tüketicilere yaptırılmaya devam edilmesi, büyük bir haksızlıktır. Ayrıca elektrik tüketim bedeli üzerinden yüzde 18 KDV hesaplanması, yat ve teknelerin tesliminde ise yüzde 1 KDV uygulanıyor olması, tüketicilere yapılan zulmün boyutlarını ortaya koymaktadır.

Dünyada, devlet televizyonu olmayan birçok ülke mevcuttur. Komşumuz Yunanistan; ekonomik kriz nedeniyle 2013 yılında devlet televizyonunu kapatmış, 2015 yılı ortalarında tekrar açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, devlete ait bir televizyon kanalı mevcut değildir. Ülkemizde, bugünkü siyasi konjonktürde; görevini tarafsız bir şekilde yerine getirmeyen, tüketicilerin elektrik kullanımı ve bandrol bedeli olarak ödedikleri tutarlarla finanse edilen 7.500'ün üzerinde çalışanına rağmen dış yapımlara gelirlerinin yüzde 60'ından fazla harcama yapan, reytinglerde sonuncu bir kurum olarak TRT karşımızda durmaktadır. Yapılması gereken, bu kurumu kapatmaktır. Tüketici parası ile hovardalık dönemi bitmelidir. Buradan duyuralım; tüketicileri kaz olarak görüyor ve durmadan tüylerini yoluyorsunuz ama artık tüketicilerde yolunacak tüy kalmadı…

 

(Kaynak: Sözcü | 15.07.2017)

GÜNDEM