BASINDAN YAZILAR
Yabancı Uyruklular İşsizlik Sigortasından Muaf Mı? / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Yabancı Uyruklular İşsizlik Sigortasından Muaf Mı? / İbrahim Işıklı

 Çalışma istek ve kabiliyetine sahip olan ve cari ücret haddinde çalışmak isteyip de iş bulamayanlar, kavram olarak işsiz tanımını oluşturmaktadır.

İşsizliğin hem maddi hem de manevi olarak bireyler üzerinde bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle maddi kaybı önlemek açısından, işsizlik ödeneği ödenmekte, kişilere yeni bir istihdam alanı yaratılmaya çalışılarak bu olumsuz etkiler giderilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye'de işsizlik sigortası son derece etkin olarak kullanılmaktadır. İşsizlik sigortasının düzenlendiği 4447 sayılı Kanun, hizmet akdine tabi çalışanları kapsamaktadır.

4447 sayılı Kanun'un 46. maddesinin üçüncü fıkrasında ise kapsamda yer almayan gruplar belirtilmektedir. Buna göre, "5510 sayılı Kanun'un; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışmayanlar ve üçüncü fıkrası, 5'inci, 6'ncı ve geçici 13'üncü maddeleri kapsamında olanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesi kapsamında olmakla birlikte memur veya 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüde bulunanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 233 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar bu kanun kapsamına dahil değildir" hükümleri yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2012/95 sayılı e-Posta talimatında, "4447 sayılı Kanun'un 46. maddesinin üçüncü fıkrasında, yabancı uyruklu sigortalıların işsizlik sigortasından muaf oldukları yönünde herhangi bir hükme yer verilmediğinden, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke vatandaşı olsun veya olmasın bir hizmet akdine tabi olarak çalışan yabancı uyruklu sigortalılar, işsizlik sigortası hükümlerine tabi tutulacaktır." şeklinde belirtilmiştir.
Dolayısıyla, yabancı uyruklu personeller de Türkiye' de çalışmaları halinde işsizlik sigortası kapsamında olup, kişiler adına işverenlerce işsizlik sigortası primi kesilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmelidir. Bu bildirim için ise 1 no'lu yani tüm sigorta kollarına tabi belge türünden bildirim yapılmaktadır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 05.07.2017)

GÜNDEM