BASINDAN YAZILAR
Varlık barışı sürüyor / Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Varlık barışı sürüyor / Bumin Doğrusöz

 azı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun’un ihtilaflı veya kesinleşmiş borçlar ile ilgili kısaca vergi barışı olarak adlandıracağımız hükümlerinden yararlanma süreleri doldu. Ancak kanunun “Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması” başlıklı ve uygulamada kısaca “varlık barışı” olarak adlandırılan 7. maddesi hükmü halen yararlanmaya açık. Önce bu madde neler getiriyor kısaca hatırlatalım.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, bu maddedeki hükümler çerçevesinde söz konusu varlıklarını Türkiye’ye getirmeleri halinde, Türkiye’de söz konusu varlıklara serbestçe tasarruf edebilecekler.

Söz konusu varlıkların defter tutmakla yükümlü mükellefler tarafından Türkiye’ye getirilmesi halinde bu varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeye dâhil edilebilecek, aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden de çekilebilecektir.

Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen, ancak gerçekte şirketlere ait olan varlıkların da şirketler tarafından Türkiye’ye anılan madde kapsamında getirilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Bu madde kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklar nedeniyle, madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve her hangi bir vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecektir. Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecektir. Örneğin, yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle kişi hakkında gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı veya sermaye piyasası mevzuatı kapsamında da herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma söz konusu olmayacaktır.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 19.8.2016 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.6.2017 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ayrıca, sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebilirler. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

6736 sayılı Kanun'un getirdiği bu olanaklar, 30.6.2017 günü dolmaktadır. Söz konusu madde hükmünden yararlanmak isteyenler açısından bu tarih önemlidir. Kanunun süreyi uzatma konusunda Bakanlar Kurulu'na tanıdığı yetki de bu tarihte dolduğundan, Kanun değişikliği yapılmadıkça bu sürenin Bakanlar Kurulu Kararı ile veya Maliye Bakanlığı'nca uzatılması da söz konusu değildir.

Düzeltme 

Salı günü yayımlanan son yazımda; aracı finansal kurumların düzenleyeceği belgelerle tevsik yükümlülüğündeki gelişmeleri aktarırken “Ayrıca gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin de banka, katılım bankaları ve PTT aracılığı gerçekleştirilmesi, bir başka deyişle bu kurumlarca düzenlenecek belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu da getirilmiştir.” demiştim. 

Cümlenin son kelimesini “kaldırılmıştır” şeklinde olması gerekirken sehven “getirilmiştir” şeklinde yazmışım. Kısacası ve doğrusu, 9.6.2017 itibariyle, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin satış bedellerine ilişkin ödeme ve tahsilatların aracı finansal kurumlarca düzenlenmiş belgelerle tevsik yükümlülüğü sonlandırılmıştır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 15.06.2017)

GÜNDEM