BASINDAN YAZILAR
“Özenli Mükellef” İndirimi / Nurettin Bilici - MuhasebeTR

“Özenli Mükellef” İndirimi / Nurettin Bilici

 23 Şubat 2017’de TBMM Genel Kurulu’nda, vergiye ilişkin yeni düzenlemeler getiren “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kabul edildi. Kanun iki konuda mükellefler lehine yeni düzenlemeler getiriyor.

1. Vergisini düzenli ödeyenlere indirim

İlk olarak vergiye uyumlu mükellefler için indirim imkânı getirilmektedir. Söz konusu uygulamadan, hem gelir vergisi mükellefleri hem de kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. Buna göre; ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ve kurumlar vergisi mükelleflerinin(1) yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’inin(2), ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilmesi mümkün olacaktır. İndirim aşağıdaki şartların sağlanması halinde mümkün olacaktır:

• Son üç vergi beyannamelerini süresi içinde vermiş olmaları,

• Tahakkuk eden vergileri süresi içinde ödemiş olmaları,

• Bu belirtilen dönem içinde haklarında yapılmış tarhiyat bulunmaması,

• İndirimin hesaplanacağı tarihte 1000 TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

• Vergi Usul Kanunu’nda yazılı kaçakçılık suçlarını son dört takvim yılında işlememiş olmaları.

Bu düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacaktır.

2. İnşaat sektörüne teşvik

İnşaat sektörüne yönelik olarak getirilen ve yürürlüğe giren ilk düzenleme Damga Vergisi ile ilgilidir. Yeni düzenleme uyarınca artık, inşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türleri için damga vergisi oranları farklılaştırılabilecektir. Tapu harcı bakımından da inşaat sektörüne yönelik yeni bir hüküm yürürlüğe girmiştir. Buna göre gayrimenkullerin tapuda satış yoluyla devrine ilişkin tapu harcı oranlarının; gayrimenkullerin türü, sınıfı, yeri, vergi değeri ve gayrimenkul sertifikası karşılığı edinilip edinilmediği kriterleri esas alınarak farklılaştırılması konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir. Yine inşaat sektörünün teşvik edilmesi ve ülkeye döviz girişinin arttırılması amacıyla Katma Değer Vergisi’nde değişiklik yapılmaktadır. Buna göre ülkede yerleşik olmayan yabancılar ile kazancını Türkiye’de elde etmeyen kurumlara, işyeri ve konut satışlarının ilk tesliminde(3) KDV istisnası uygulanacaktır. Bu düzenleme 1 Temmuz 2017’den itibaren uygulamaya girecektir. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmede titiz davranan mükelleflere yönelik vergi indirimi uygulamasının vergiye gönüllü uyumu teşvik edeceğini düşünüyoruz. İnşaat sektörüne yönelik getirilen yeniliklerin de, zor bir dönemden geçen bu sektörde maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu düzenlemelerin bir diğer amacının da ülkeye döviz girdisinin artırılması olduğu anlaşılmaktadır.

(1) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösterenler hariç. (2) İndirim tutarı 1 milyon TL ile sınırlı. (3) Bedelin yurt dışından getirilecek olan dövizle ödenmesi koşuluyla.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 01.03.2017)

GÜNDEM