BASINDAN YAZILAR
Emekli Memura Ek İkramiye / Arif Temir - MuhasebeTR

Emekli Memura Ek İkramiye / Arif Temir

 Otuz tam yıldan fazla hizmeti olan Emekli Sandığı iştirakçilerine  otuz yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödeniyordu.  Anayasa mahkemesince  otuz yıl ibaresinin iptal edilmesi sonucunda otuz yılı aşkın sürelerin emekli ikramiyesinin ödenmesi konusunda 07.01.2015 tarihinden önce emekli olanlar yönünden sorunlar yaşanmaya başlandı. Bu sorunlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandiği Kanunu Ile Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasina Dair 18.01.2017 tarihli ve 6770 sayılı  Kanun ile giderildi. Kanun henüz Resmi Gazetede yayınlanmadı. 


Üç ay içerisinde ödenecek 

Bu düzenlemeye göre  6770 sayılı Kanunun  yürürlüğe girdiği tarihten önce otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50  liranın altında olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin  6770 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde  ödenecek. Varsa kalan kısmı  ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek. 


 Dava açanların durumu              

6770 sayılı Kanunun  yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları,  kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak ve bunlara  ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 liranın altında olamayacak. 

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın 6770 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar yukarıda belirtilen esaslara göre ödenecek. Mahkemelerce, 6770 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. 


Yargılama giderleri ve vekalet ücretleri  

Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak. Vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek. İlk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmayacak.  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılacak.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 24.01.2017)

GÜNDEM