BASINDAN YAZILAR
Borçlanma ve Genel Sağlık Sigortasın Da Son Günler Değerlendirin / Vedat İlki - MuhasebeTR

Borçlanma ve Genel Sağlık Sigortasın Da Son Günler Değerlendirin / Vedat İlki

 2016 Yılının son günleri yaklaşırken emekliliğine sayılı günler kalan,seyyanen 100 lira zammı almak isteyenler borçlanma yapmak suretiyle emekli olmayı hak edenler,bir an önce SGK müracaat etmeli borçlanma tebligatlarını elden teslim alarak ,aynı gün içinde çıkan borçlanma tutarını yatırmak suretiyle emekliliğe müracaat etmelidir.

BORÇLANMA NEDİR?

5510/41.Maddesinde Sigortalıların Borçlanma Esasları düzenlenmiştir.Bu madde sayılanlar dışında nadiren diğer kanunlarda düzenlemeler esasa alınarak borçlanmalarda devam ediyor.

Doğum Borçlanması

4.-1(a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/EMEKLİ SANDIĞI) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlandırılacaktır.

Ücretsiz Doğum yada Analık İzin Süreleri de Borçlanma Kapsamında

5510 Sayılı Kanunun 4.-1(a/SSK) bendine tabi kadın sigortalıların çeşitli iş kanunları (854, 4857, 5953 ve diğer iş kanunları) gereğince kullandıkları ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri işyerinden alacakları belgeler, doğum öncesine ve sonrasına ilişkin almış oldukları raporlarla SGK başvurmaları halinde borçlandırılacaktır

Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler

Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve 1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

5510 Sayılı Kanunun 4.-1(b/BAĞ-KUR) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar askere alınmaları halinde sigortalılıkları sona ermediğinden bu sigortalılıkları devam ettiğine göre er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılmasında zorunlu sigortalılıkları devam edenler dışındakiler borçlanma yapabilecektir.

Doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler

Sigortalıların sosyal güvenlik kanununa tabi olmaksızın yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya tıpta uzmanlık öğrenim süreleri talepleri halinde borçlandırılacaktır

Avukatlık stajında geçen süreler

1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde, kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile Kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabileceklerdir.

Tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler

Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen prim ödenmemiş süreleri borçlandırılacaktır. Mahkumiyetle sonuçlanmış olan tutukluluk veya gözaltı süreleri ise borçlandırılmayacaktır.

Grev ve lokavtta geçen süreler

Sigortalıların grev ya da lokavtta geçen sürelerinde, malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmediğinden iş akitlerinin askıda kaldığı bu süreler Kanuna göre gün sayısı olarak değerlendirilmemektedir. Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile sigortalılar grev/lokavtta geçen sürelerini de borçlanabileceklerdir.

Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri

Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile hekimlere, fahri asistanlıkta geçen sürelerini borçlanma imkanı sağlanmıştır.

4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların borçlanmaları

Kanunun 41. maddesine eklenen (i) bendi ile 25.2.2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu bent uyarınca yapılacak borçlanmalar Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim sürelerinin borçlandırılması

Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmının borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

Yurtdışı Çalışması Olanlar İçin Borçlanma Var

3201 Sayılı Kanununa göre Yurtdışında Çalışan ,Ev Hanımı olanlar,5510/5-(g) kapsamında olanlar borçlanma hakları vardır.Bunlar borçlanmaları 3 ay içinde öderler.

Borçlanma da SSK ve Bağ-Kur'lular ,1/10/2008 Sonrası ilk defa Devlet Memuru olanlar için

Borçlanacakları sürelere ait prim tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte Kanunun 82 nci maddesine göre prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır.

Özel sektör işyerleri için 31/12/2016 tarihi son gün olsa da 02/01/2017 tarihi günü de mesai bitimine kadar müracaat edenler 2016 yılı emeklisi sayılarak +100 lira seyyanen zammı alır.Kıdem tazminatları 2016 yılı esasına göre hesap edilir.Bu arada 2017 Yılı Kıdem tazminatı artışı ile aradaki farkı hesap ederek ömür boyu maaşta getirisi olan +100 lira hesabını da yapmaları gerekir.

Kamu sektörü çalışanları için emeklilik dilekçesi 14/01/2017 son gün olup o gün tatil denk geliyorsa 16/01/2017 günü de müracaat ederek emeklilik dilekçeleri işlemi alınır.Onlarda Aralık 2016 müracaat sayılarak +100 lira seyyanen zamma kavuşur.Kıdem tazminatları ise 2017 yılı değerleri dikkate alınır.

Özel sektörde emekli olup SGDP çalışacak olanlar(Eski yada yeni işyerinde) buna göre değerlendirmeli,Kamu sektöründe TİS çalışanlar 2017 yılı zammı,Sosyal Hakları ve ileride alacakları emekli aylığı ile +100 lira telafisine göre karar vermelidir.

GSS YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılanlardan, gelir testine hiç başvurmayanların, 6736 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 19/8/2016 tarihini takip eden aybaşından itibaren dört ay içerisinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı (Ek-1)” formu tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın (31/12/2016 tarihi Cumartesi gününe rastladığından, 2/1/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) yerleşim yerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde gelir testi başvurusunda bulunanların gelir testi sonucunda tespit edilen gelir seviyesinin, tescil edildikleri gelir seviyesinden daha düşük olması koşuluyla genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

 - Gelir testi sonucu(Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar) (60 g1) olduğu tespit edilenler için, (g-2) gelir seviyesinden düşük ise ilk tescil başlangıç tarihi itibarıyla (g-1,c-1) gelir seviyesi üzerinden;

- Gelir testi sonucu( Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar ) (g-2) çıkması halinde ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren (g-2) gelir seviyesi üzerinden,

 - Gelir testi sonucu(Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla)  (g-3) çıkması halinde ise ilk tescil başlangıç tarihi ile gelir testi sonuç tarihi arasında (g-2), gelir testi sonuç tarihi itibariyle (g-3) gelir seviyesi üzerinden, tescil güncelleme işlemi yapılacaktır.

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescil edilen sigortalılardan, gelir testi yaptırmak istemediğine dair yazılı beyanına istinaden genel sağlık sigortası primleri (g-3) gelir seviyesinden tahakkuk ettirilen sigortalıların 6736 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamında gelir testi talebinde bulunmaları halinde, 17/1/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Genelge hükümleri uygulanacaktır.

(Kaynak: Ali Tezel | 29.12.2016)

GÜNDEM