BASINDAN YAZILAR
Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri - MuhasebeTR

Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri

 

(VUK Genel Tebliği Sıra No: 466)

 

•    2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı:

P 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için

01.04.2016

P 1 milyon TL’den 500 bin TL’ye kadar olan mükellefler için

01.07.2016

P 500 bin TL ile 150 bin TL arasında olan mükellefler için

01.10.2016

P 150 bin TL’den az olan mükellefler için,                                                                           (*)

01.01.2018

tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

 

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanan Mükellefler:

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında  Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın,   (*) 01.01.2018 olarak belirlenmiştir.

 

Eski Tip ÖKC Kullanan Mükellefler:

Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını yukarıda belirtilen tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. Bu  Tebliğin yayım tarihinden geçerli olmak üzere, belirtilen tarihlerden önce mali hafızaları dolan mevcut ödeme kaydedici cihazlara yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

 

•   2015 Yılında İşe Başlayan Mükellefler:

2015 yılında işe başlayan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti 01.01.2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. İsteyen mükellefler bu tarihten önce de Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

 

•  Yeni İşe Başlayacak Mükellefler:

01.01.2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.

 

Akaryakıt Pompalarına Bağlanan ÖKC Kullanmak Zorunda Olan Mükellefler:

Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti, Gelir İdaresi Başkanlığınca konuya ilişkin hazırlanacak teknik kılavuz ve mesajlaşma protokolü dokümanlarının hazırlanarak ilan edilmesi ve zorunluluk başlangıç tarihlerinin Bakanlıkça belirlenmesini müteakip belirtilen tarihlerden itibaren başlayacaktır.

 

Ödeme kaydedici cihaz kullanmaktan muaf tutulanların, muafiyetlerinin devamı süresince Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

 

(*) 473 sıra No.lu VUK Tebliği ile “01.01.2017” tarihi 01.01.2018 olarak değiştirilmiştir.

(ASSSMO | 26.12.2016)

GÜNDEM