BASINDAN YAZILAR
Stajyerlere Maaş ve Devlet Desteği / Arif Temir - MuhasebeTR

Stajyerlere Maaş ve Devlet Desteği / Arif Temir

 Mevcut uygulamada işletmelerde mesleki eğitim gören çırak vb öğrencilere ücret ödenmekte iken  staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ücret ödenmesine ilişkin bir kanun hükmü bulunmamaktaydı. Bu alandaki boşluk Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6764 Sayılı Kanunile giderildi. Bundan böylestaj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere de ücret ödenecek. Ayrıntılarını açıklayalım. 

“Staj”, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışmaya denilmektedir. 

“Tamamlayıcı Eğitim”, açık öğretim yoluyla eğitimi yapılamayan alan veya dallarda, mesleki ve teknik orta öğretim programlarını tamamlayamadan okuldan ayrılanlar ile yurtdışında öğrenim görenlerin denklik işlemleri sonucunda tespit edilen eksik meslek alan veya dal derslerini işletmelerde mesleki eğitim esaslarına göre tamamlamalarına imkân sağlayan eğitime denilmektedir. 

Maaş ne kadar olacak ?  

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. 

Sigorta Primleri 

Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden ödenecek. Sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. 

Stajyerlerin ücretlerine devlet desteği 

2016-2017 eğitim öğretim yılı sonuna kadar işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 3308 sayılı Kanunun 25.maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, İşsizlik Sigortası Fonundan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Staj yapan öğrencilere ücret ödenmesi uygulamasının getirilmesi öğrencilerin staj ve eğitime önem vermesini sağlayacaktır. Bu uygulama staj yapmadığı halde staj yapıldı gösterilmesinide önleyecektir. Ayrıca öğrencilerin staj yaparken harcamış oldukları emeklerinin karşılanmasını sağlamıştır.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 20.12.2016)

GÜNDEM