BASINDAN YAZILAR
Stajyere Destek Devletten! / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Stajyere Destek Devletten! / İbrahim Işıklı

 Ülkemizde özellikle teorik eğitimin yanında, beceri eğitiminin de artması, mesleki yeterliliklerin ve işgücü kalitesinin yükselmesi için büyük bir gereksinimdir. Beceri eğitimleriyle ilgili olarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu yasal çerçeveyi sağlamaktadır. Yeni yapılacak düzenlemelere göre, 3308 Sayılı Kanun kapsamına, yükseköğretim kurumlarında yapılan mesleki eğitimler dâhil edilmiştir. Çırak olma şartları arasından, “14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olma” şartı kaldırılmıştır. Eğitim şartı, “En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olma” şeklinde değiştirilmiştir. Bu düzenlemedeki temel amaç, çıraklık eğitiminin zorunlu ortaöğretim kapsamına alınmasıdır.

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının;

• Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan,

• Yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez.

Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır. Yeni düzenlemeye göre, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılından geçerli olmak üzere, stajyerlere ödenecek en az ücretin, yirmiden az çalışanı olan işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel işletmeler için üçte biri, devlet katkısı olarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. Staj yapacak işletme bulamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğreti programı gereği staj yapmak zorunda olmayan öğrencilerin yaptıkları stajlar kapsam dışındadır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 08.12.2016)

GÜNDEM