BASINDAN YAZILAR
Proje Bazlı Yatırım Teşviki Uygulama Esasları Belli Oldu / Osman Arıoğlu - MuhasebeTR

Proje Bazlı Yatırım Teşviki Uygulama Esasları Belli Oldu / Osman Arıoğlu

 Son günlerde döviz kurundaki hızlı yükseliş, süregelen faiz indirme yükseltme tartışmaları arasında daha az dikkati çeken ama bizce ülke ekonomisi ve kalkınması açısından son derece önemli olan proje bazlı yatırım teşvik sistemi uygulama esaslarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı. Biz bu köşede konuya ilişkin Kanun henüz TBMM’de kabul edilmeden bir bilgilendirme yapmıştık. Şimdi yasal statüsü ve uygulama esasları belli olan bu düzenlemeye ilişkin detayları önemine binaen tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Konuya ilişkin yasal hüküm 7/9/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6745 sayılı Kanun’un 80. maddesi ile getirildi. Bakanlar Kurulu bu hükmün uygulanması ile ilgili esasları 26/11/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirledi. Düzenlemenin en önemli yanı belirlenen konularda davet usulü veya önceden yapılan duyuruya ilişkin başvuranlar arasından uygun görülen yatırımcı veya yatırımcılara verilecek teşvikler ayrı bir Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek. Böylece yatırımın önemine binaen özel şartlar ve sınırlamalar konulabilecek. Bu sayede en gerekli olan doğru proje doğru ve gerekli teşvik unsurları ile desteklenmiş olacak.

GENEL ESASLAR

 • Bunun için asgari sabit yatırım büyüklüğünün 100 milyon ABD Doları veya muadili olması gerekiyor.
 • Sabit yatırım büyüklüğünden kasıt arazi-arsa, bina-inşaat, makina teçhizat ve diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamını ifade ediyor.
 • Bakanlık yatırım yapacak olan bir veya birden fazla firmayı davet edebileceği gibi, yapılan duyuru için bizzat yatırımcılar da baş vurabilecektir.

DESTEKLENECEK PROJELERİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

 • Ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama.
 • Arz güvenliğini sağlama.
 • Dışa bağımlılığı azaltma. 
 • Teknolojik dönüşümü sağlama. 
 • Yenilikçi olma. 
 • Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma.

SAĞLANABİLECEK DESTEKLER

 • Kurumlar Vergisi oranının yüzde 100’e kadar indirimli uygulanması, yatırıma katkı oranını yüzde 200’e kadar belirlenebilmesi ve yatırımın işletmeye geçtiği dönemler için 10 hesap dönemine kadar Kurumlar Vergisi istisnası getirilebilmesi. 
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 80’inci maddesinde yer alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki’nden yararlandırılması.
 • Gümrük vergisi muafiyeti tanınabilmesi.
 • Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması halinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi halinde bedelsiz devredilmesi.
 • Prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanması.
 • İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanması.
 • Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği sağlanması.
 • Yatırım için özel önem taşıyan, belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesi.
 • Yatırım tutarının yüzde 49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunması.

(Kaynak: ito | 06.12.2016)

GÜNDEM