BASINDAN YAZILAR
Yeni Vergi Düzenlemeleri / Recep Bıyık - MuhasebeTR

Yeni Vergi Düzenlemeleri / Recep Bıyık

 Vergi dünyası her zaman olduğu gibi yine hareketli. Yaz döneminde başlayan yasal düzenlemeler tüm hızıyla devam ediyor. Bir taraftan vergi affı uygulamaları devam ediyor, bir taraftan yeni düzenlemeler geliyor. Önümüzdeki aylarda da yeni düzenlemelerle sıklıkla karşılaşacağımız bu günden görülebiliyor. Bu yoğunluk içerisinde yapılan düzenlemeleri atlamamak için zaman zaman bir toparlamakta, bir güncelleme yapmakta yarar var. İşte son bir ayda yapılan düzenlemelerin bir özeti.

Asgari ücrette vergi

Asgari ücretle çalışan ücretlilerin gelir vergisi matrahı, ekim ayından itibaren gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimine girdi. Dolayısıyla bu kişilerin net ücretleri de 1.300 liranın altına inmiş oldu.

28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6753 sayılı Kanun’la, vergi artışı nedeniyle net ücreti 1.300 liranın altına düşecek olan ücretlilerin, elde edecekleri net ücretleri bu tutara ulaşacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanarak, sorun giderildi.

Binek otomobillerde farklı fiyatlarda farklı ÖTV oranı uygulaması

Dünkü Resmi Gazetede yayımlanan 6761 sayılı Kanun’la, 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar (binek otomobilleri ile esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar) için, özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturma, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibariyle farklı oranlar belirleme konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verildi. Bu yetkinin önümüzdeki günlerde kullanılması ve özellikle 1600 cc altında olan değişik fiyat aralıklarındaki otomobiller için farklı ÖTV oranı belirlenmesi beklenebilir.

Serbest bölgelere yapılan taşımacılıkta KDV istisnası

6761 sayılı Kanun’la Katma Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak, serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı taşıma işleri katma değer vergisinden istisna edildi. Düzenleme dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Serbest bölgelerde arazi vergisi muafiyeti

6761 sayılı Kanun’la Emlak Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak, Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi, kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar, arazi vergisinden muaf tutuldu. Düzenleme, dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Sigorta primi üst sınırı yükseltildi

6761 sayılı Kanun’la Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılarak, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltildi. Bu artışın sigorta primi ve işsizlik sigortası primi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yıllık yaklaşık 2,6 milyar lira ilave gelir sağlayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan değişiklik, bugün uygulanan asgari ücret tutarı dikkate alınarak bir hesaplama yapıldığında, tavan ücret üzerinden sigorta primi ve işsizlik sigortası primi işçi payında 247,05 liralık, işveren payında ise 5 puanlık prim indirimi de dikkate alındığında dahi 288,23 liralık bir artışa neden oluyor. Sonuçta bu değişiklik, belli bir ücret seviyesinin üzerinde istihdam edilen ve net ücret üzerinden iş akdi yapan işverenlerin istihdam maliyetlerinde yaklaşık 535 lira artışa neden oluyor.

Değişiklik bir taraftan da üst sınırdan prim ödeyen sigortalıların emekli aylıklarını belli ölçüde artırıyor. Düzenleme yılbaşında yürürlüğe girecek.

Yeniden yapılandırmada sınırlı bir süre uzatımı

26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bir Bakanlar Kurulu kararıyla, kanun kapsamındaki dönemlere ilişkin olarak, 19 Ağustos tarihinden önce başlayan incelemeler sonucu yapılan tarhiyatlarda, Kanun’un 4. maddesi kapsamında yapılacak başvurularda süre, başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 19.08.2016- 31.10.2016 döneminde yapılan tebligatlarla sınırlı olarak, Kanun’da belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştı.

Bu defa 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a eklenen bir geçici maddeyle, aynı kapsamda olup 31.10.2016 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnamelere konu vergi borçları için süresinde başvuru yapmayan mükelleflere, kasım ayı sonuna kadar başvuru olanağı sağlandı. Böylece Yapılandırma Kanunu’nun diğer maddeleriyle ilgili süreleriyle karıştırarak, 19 Ağustos 2016 tarihinden önce başlayan incelemeler sonucu yaplan tarhiyatlar için belirlenen başvuru süresini kaçıranlara yeni bir olanak sağlandı.

Düzenlemeye göre, söz konusu ihbarnameler üzerine süresinde başvurulduğu halde ödemeyi zamanında yapmayarak yapılandırmayı ihlal edenler, ihlale konu tutarları yeni verilen sürede ödemeleri koşuluyla, Kanundan yararlanabilecekler.

İhracatta e-Fatura dönemi başlıyor

e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerine ait faturaların e-Fatura olarak düzenlenme zorunluluğu başlangıç tarihi 1.1.2017 olarak belirlenmişti.

Konuyla ilgili beklenen “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu” 3 Kasım 2016 tarihinde www. efatura.gov.tr adresinde yayımlandı.

Yeni bir düzenleme veya erteleme olmaması durumunda, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, yılbaşından itibaren mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde yayımlanan kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak e-Fatura düzenlemesi gerekiyor.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 25.11.2016)

GÜNDEM