BASINDAN YAZILAR
Yeni Yılda SGK Tavan Rakamı 7,5 Katı Artıyor / Vedat İlki - MuhasebeTR

Yeni Yılda SGK Tavan Rakamı 7,5 Katı Artıyor / Vedat İlki

 24 Kasım 2016 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29898

 

24 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29898

KANUN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6761                                                                                                         Kabul Tarihi: 16/11/2016

MADDE 8- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6,5” ibaresi “7,5” şeklinde değiştirilmiştir.

8 inci maddeleri 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Asgari ücrette yapılacak olası değişiklikle birlikte SPEK tavan miktarı taban miktarın 7,5 katı çarpılmasıyla bulunulacaktır.

İlk defa işveren sendikaları tepki vermeden işçi sendikalarının tepki vermesi oldukça şaşırtmıştır.

Oysa biliriz ki,böyle artışlara işverenler karşı çıkardı.

İşçi sendikaları bu artışa nasıl karşı çıkmıştır.

5510 SAYILI KANUNUN 82 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN SİGORTA PRİMİNE ESAS GÜNLÜK KAZANÇ ÜST SINIRININ, GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 7,5 KATINA YÜKSELTİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK 3 İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONUNUN

ORTAK AÇIKLAMASI

01.10.2016 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1439) görüşülmüş; görüşülen kanun teklifinin 4’üncü maddesi ile sosyal güvenlik primine esas kazancının üst sınırının 6,5 kattan 7,5 kata yükseltilmesine yönelik düzenleme komisyon tarafından kabul edilmiştir. Kabul edilen bu kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenilmektedir.

Ülkemiz, diyaloğa açık sosyal taraflara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir sürecin içinden geçmektedir. Bu nedenle, doğrudan sosyal tarafları etkileyecek bu tarz düzenlemelerin tarafların görüşleri alınarak tüm boyutlarıyla ele alınmasının daha faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kanun teklifinin gerekçesinde, düzenlemenin nedeni konusunda ayrıntılı bir açıklama bulunmamaktadır. 3 İşçi Konfederasyonu; 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminin, işçiler üzerindeki etkileri ortaya konulmadan, işçiye yeni bir maddi yük getirecek böyle bir düzenleme yapılmasının kayıtdışılığı teşvik edebileceği ve çalışma hayatını olumsuz etkileyebileceği görüşündedir.

Prime esas kazanç tavanının yükseltilmesinin uzun vadede emekli aylığı seviyesinde olumlu bir etki yapacağı öngörülse de kısa vadede işçi ücretlerini olumsuz etkileyecektir. Kaldı ki bu düzenleme, yüksek prim ödeyen ve dolayısıyla nispeten daha fazla emekli aylığı alacak olan sınırlı bir kesime yönelik olmaktadır. Sosyal güvenlik reformunun ardından düşüşe geçen emekli aylıkları ile ilgili bir düzenleme söz konusu olacaksa, bu prime esas kazanç tavanı seviyesini yükselterek değil aylık bağlama oranlarını artırarak sağlanılmalıdır.

Bu nedenle sınırlı sayıda işçiyi kapsayacak prime esas kazanç tavanının artırılması yönündeki düzenleme yerine asgari ücretin geçim koşullarını sağlayacak ölçüde artırılması hem geniş işçi kitlelerini olumlu etkileyecek hem de Sosyal Güvenlik Kurumunun bu düzenleme ile hedeflediği amacına ulaşmayı sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur denilmiştir.

İşveren şimdiden tavandan prim ödemesi yaptıkları özellikle toplu iş sözleşmesi işyerlerinde 7,5 katının artan maliyetlerine etkisini kendi konfederasyonlarında dile getireceklerdir.

Bu durumda maaş dışında ödenen ,her türlü yan hak dediğimiz prim,ikramiye vs haklarda SPEK üst sınırını aşması halinde izleyen 2 ay boyunca prim alınacağından işverenin maliyeti artacaktır.

Primlerin artış serüveni;

2000 yılında 3 katı,

2001-2004 yılları arasında 4 ila 5 katı,

2005 yılından sonra günümüze kadar 6,5 katı.

2017 yılından itibaren 7,5 katı alınacaktır.

SGK gelirlerini artırma için atılmış olan 7,5 katı adımıyla birlikte işverenlerin teşvik için kapıları aşındırır mı? Sorusu gündeme oturacaktır.

Asgari ücret tespit komisyonu toplanacağı bugünlerde işveren tarafı özellikle ÇSGB ve yetkililerine 7,5 katı konusunda yapılan düzenlemeden yakınarak,asgari ücretteki artışın ilk altı ay için %4 ikinci altı ay için %4 geçmemek yada tüm yıl boyunca %5 gibi bir rakamla masanın tarafı olacaklardır.

Örnek:2016 yılında asgari ücret artışında 100 lira teşvik alan işveren,7,5 katı karşısında nasıl bir atak geliştirecektir.Yeni bir teşvik mi istenecektir.

EMEKLİ AYLIKLARI BU ARTIŞLA %15 ARTAR MI?

İşçi Emekli aylığı nasıl hesaplanır onu irdelemek gerekiyor.

Konuyla ilgili yazılı ve görsel basında yazılar çıktı %15 emekli aylığı artacak denilmiştir.

Bu artışın oluşması için ilk altı ay için artış oranı,ikinci altı ay artış oranı yada 2017 yılı için 12 aylık sabit SPEK belirlenmesiyle emekli aylıkları net konuma gelecektir.

2015 yılına göre güncellenmiş 6,5 katına göre kazanç,2016 yılı değerleri dikkate alınarak 2017 yılına göre güncellenmiş kazanca bakıldığında oranlama yapılarak %10 ila %14 arasında yaklaşan bir kazanç olabilir.

2008/Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı SS ve GSSK mantığı SPEK üst tavandan yıllarca yatırılması ilerde alınacak OAK miktarını artıyor, ABO %2 olmasıyla birlikte 25 yıl fiilen çalışan sigortalı %50’si oranında ,45 yıl %90 oranında emekli aylığı bağlamayı taahhüt ediyor.

(Kaynak: Ali Tezel | 25.11.2016)

GÜNDEM