BASINDAN YAZILAR
Doğum Sonrası ve Evlatlık Edinme De Hangi İşlerde Kısmi Süreli Çalışma Yapılacak / Vedat İlki - MuhasebeTR

Doğum Sonrası ve Evlatlık Edinme De Hangi İşlerde Kısmi Süreli Çalışma Yapılacak / Vedat İlki

08/11/2016 Tarihli Resmi Gazete’de ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ  SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır.

 

Yönetmeliğin amacı, 

Ø  Doğum ,

Ø   Evlat edinilmesi sonrası işçinin kısmi süreli çalışma yapabileceği işleri belirlemek ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Doğumdan dolayı sadece kadın işçi bu hakkını kullanırken.

Evlatlık da Erkek İşçi  de Kısmi Süreli İzin kullanabilecektir.

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine (ERKEK/KADIN)  veya evlat edinen işçiye(ERKEK/KADIN), çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullandırılır.

‘’5510 sayılı Kanunda Analık İzni 8 hafta olarak belirlenmiştir.(Doğum sonrası=Geçici İş Göremezlik var.)

Fakat evlatlık edinme diye ibare yok.Aynı zamanda nikahlı nikahsız doğum diye medeni kanun esaslar 5510 sayılı Kanunda belirtilmemiştir,hatta suni döllenme yoluyla çocuk sahibi olma gibi,5510 sayılı Kanunda sadece 90 gün Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Prim ödenmesi gerekir,bu şartların varlığı halinde Geçici İş göremezlik ödeneğini  Kadın Sigortalı alıyor.

Burada 4857 sayılı İş Kanununa göre evlatlıkta 8 haftalık izin işverence verilecektir.Ücretli mi olacak.Belli değil.(Kısaca Ücret unsuru havada kalmış)

5510 göre burada Kadın Sigortalının Evlatlılık Edinmesi Halinde Doğum Borçlanmasına Bakmak gerekir. Kadın sigortalının 2 yaşını doldurmamış herhangi bir çocuğu (en fazla üç çocuk) eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmesi halinde evlat edinilen çocuklar için de doğum borçlanması yapılabilecektir. “Borçlanma Talep Dilekçesi”nde “Çocuk evlat edinildi ise:” alanındaki “Evet” kutucuğunu işaretleyen borçlanma yapabilecektir.

Peki evlatlık alınan çocuk için 4857/Ek Madde 2 göre 3 gün ücretli izni mazeret olarak kullanır.’’


3 AŞAMADA ÜCRETSİZ İZİN VAR

1.)Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı

 (1) Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

(2) Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. 

(3) Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. 

(4) Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye, bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olan süt izni uygulanmaz. 

(İŞ-KUR Asgari ücretten ödeme yapıyor.)1/2 Oranında telafi ediliyor.


2.)Altı aya kadar ücretsiz izin hakkı

 (1) Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde altı aya kadar ücretsiz izin verilir. 

(2) Ücretsiz izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. 

(3) Bu maddede belirtilen ücretsiz izin süresi, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

(İŞ-KUR DESTEĞİ YOK)


3.)Kısmi süreli çalışma talebi ve şekli

 (1) İşçi, Yönetmelikte belirtilen 5 inci maddede belirtilen analık izninin, 6 ncı maddede belirtilen ücretsiz iznin veya 7 nci maddede belirtilen ücretsiz iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. 

(2) Kısmi süreli çalışma talebi, 7 nci maddede belirtilen ücretsiz izin süresi kesilerek de yapılabilir. Ücretsiz iznin tamamının kullanılması şartı aranmaz. 

(3) Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az bir ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilir. 


(İŞ –KUR DESTEĞİ YOK)

İŞ MÜFETTİŞİ/SGK DENETMEN VE MÜFETTİŞLERİ KONTROL DE İSTEYECEK

(1) İşçinin kısmi süreli çalışma talebinde, kısmi süreli çalışmaya başlayacağı tarih ile tüm iş günlerinde çalışılacak olması hâlinde çalışmanın başlama ve bitiş saatleri, haftanın belirli günlerinde çalışılacak olması hâlinde ise tercih edilen iş günleri yer alır. 

(2) İşçi, eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi süreli çalışma talebine eklemek zorundadır.

(3) İşçinin kısmi süreli çalışma talep dilekçesi, işveren tarafından işçinin özlük dosyasında saklanır.


YAZILI MÜRACAAT EDİN İŞVERENE

 (1) Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır. 

(2) İşveren; işçiye, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir.

(3) İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi hâlinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır. 

(4) İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz.


YÖNETMELİKTE KISMİ KISITLAMAYA GİDİLMİŞTİR

Kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler 

 (1) Kısmi süreli çalışma;

a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,

b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde, 

c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,

ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde,

işverenin uygun bulması hâlinde yapılabilir. (Bu iş yerlerinde uygulanamayabilir./İşveren isterse insiyatifine bırakılmış…)

(2) Birinci fıkrada sayılmayan işlerde işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın kısmi süreli çalışma yapılabilir.

Çalışma zamanının belirlenmesi

 (1) Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir.

(2) Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

(Kaynak: Ali Tezel | 09.11.2016)

GÜNDEM