BASINDAN YAZILAR
Vergi Barışında Çözümlenen Konular / Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Vergi Barışında Çözümlenen Konular / Bumin Doğrusöz

 6736 sayılı ve kısaca kamuoyunda Vergi Barışı Kanunu olarak adlandırılan Kanuna ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı, duraksama konusu bazı hususları 2016/1 sayılı İç Genelgesi ile açıklığa kavuşturdu. İç genelgelerin Resmi Gazete’de yayınlanarak ilgili geniş kitlelere ulaşması söz konusu olmadığından bizde köşemizde böylece netleşen konuları duyuralım dedik. 

- İç Genelge’de, muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin, bu sorumlulukları kapsamında kanun hükümlerinden yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunmalarının mümkün olmadığı açıklanmıştır. Bu kişilerin kağıt ortamında beyanname vermeleri gerekmektedir. (Ancak bu statüdeki kişilerin sadece kesinleşmiş borçlar için yapılandırma başvurusunda bulanabilecekleri, ihtilaflı borçlar için başvuru olanakları olmadıkları unutulmamalıdır).

- İç Genelge ile tutuklu veya hükümlü olan mükelleflerin Kanun hükümlerinden yararlanmaya ilişkin dilekçelerinin ceza infaz kurumuna verebilecekleri kabul edilmiştir.

- İç Genelge ile yurt dışında bulunan mükelleflerin faks yoluyla da Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunabilecekleri kabul edilmiştir. Bu durumda, mükellefler tarafından istenilmesi halinde ödeme tabloları kendilerine yine faks yoluyla gönderilecektir. Ancak yapılandırma talebinde bulunulan borçla ilgili bir ihtilaf söz konusu ise feragat dilekçesinin kağıt ortamında ve imzalı olarak 15 günlük bir sürede ulaştırmaları gerekecektir.

- Motorlu taşıtlar vergisi yapılandırma talep edecek olanların, başka bir il veya ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairesine de yapılandırma müracaatı yapabilecekleri kabul edilmiştir. Bu mükelleflerin hazırlanacak ödeme planlarını başvuruda bulundukları vergi dairesinden veya Gelir İdaresinin web sayfası üzerinden de alabilecekleri kabul edilerek, bu durumdakilere büyük bir kolaylık sağlanmıştır.

- İhtilaflı veya kesinleşmiş borçları için yapılandırma talep edenlerin, başvurusu süresi bitimine kadar taleplerinden vaz geçebilecekleri veya ödeme planlarını değiştirebilecekleri açıklanmıştır. Ancak burada ihtilaflı borçlarda özellikle dikkat edilmesi gereken husus feragat konusudur. Vergi dairelerinin feragat taleplerini derhal (en geç üç gün içinde) mahkemelere göndermesi söz konusu olduğundan, feragat dilekçeleri mahkemelere ulaştıktan sonra feragatten vaz geçilmesi söz konusu olamaz. Hele mahkeme feragat sebebiyle davanın konusuz kaldığına karar verdikten, bir başka deyişle dosyadan el çektikten sonra dosyanın yeniden canlandırılması mümkün değildir. Bu sebeple davadan feragati içerecek şekilde yapılmış yapılandırma başvurularından vaz geçilirken bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kanunun, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler ile matrah ve vergi artırımına ve stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanların da başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilecekleri veya ödeme seçeneklerini değiştirebilecekleri kabul edilmiştir. Ancak, Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan farkın, matrah veya vergi artırımı yapılan tutar ile birlikte değerlendirilmiş olması halinde, bu matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanları azaltacak şekilde düzeltme yapılamayacaktır.

- Yapılandırma başvurusunda bulunanlar nezdinde söz konusu borçla ilgili olarak daha önce yapılmış hacizlerin kaldırılması için mükellefin teminat vermesi gerekmektedir. Bu şekilde haczedilmiş mallar için, borçlunun talebi olmadıkça satışa geçilemeyecektir. Haczedilenin motorlu taşıt olması halinde haciz kaldırılmasa bile yakalama ve/veya bağlama işlemi sonlandırılacak ve talep halinde araç sahibine iade edilecektir.

- İhtilaflı borçlarda kanunun yayımı tarihi itibariyle (19.8.2016) dava açma süresi içerisinde bulunanların yapılandırma başvurusunu dava açma süresinin sonuna kadar mı, yoksa genel başvuru süresinin sonu olan 31.10.2016 tarihine kadar mı yapmaları gerektiği konusundaki duraksama, başvurunun 31.10.2016 tarihine kadar yapılabileceği yönünde açıklığa kavuşturulmuştur.

- Kanunun yayımı tarihinden önce dava açmış, ancak davası dilekçe red kararı ile sonlandırılarak, kendisine usulüne uygun dilekçe ile dava açması veya avukat olan vekille dava açması yahut birlikte dava konusu ettiği işlemleri ayrı ayrı dava konusu yapması için 30 günlük süre verilmiş olanların da, söz konusu sürenin 19.8.2016 itibariyle dolmamış olması koşulu ile dava açma süresi içerisinde bulunanlar statüsünde yapılandırma başvurusunda bulunabilecekleri kabul edilmiştir.

- Ecrimisil borçları için de yapılandırma başvurusunda bulunulabileceği açıklığa kavuşturularak bu konuda vergi dairelerine müracaat edenlerin, devam etmekte bulunan davalarının bulunması halinde feragat işlemi için ayrıca davanın tarafı olan milli emlâk müdürlüğüne veya mal müdürlüğüne de başvuru dilekçesinin bir örneğini iletmeleri gerektiği de söz konusu iç genelge hatırlatılmıştır. 

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 11.10.2016)

GÜNDEM