BASINDAN YAZILAR
Dava Açma, Davadan Vazgeç ve Yüzde 50 İndirimi Kap! / Nedim Türkmen - MuhasebeTR

Dava Açma, Davadan Vazgeç ve Yüzde 50 İndirimi Kap! / Nedim Türkmen

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un yayım tarihi itibariyle; dava açma süresi geçmemiş olan ya da vergi mahkemesinde dava açılmış fakat henüz sonuçlanmamış durumda olan mükellefler ile ilgili, çok önemli bir fırsat getirilmiştir. Buna göre; kendilerine vergi ceza ihbarnamesi tebliğ edilen mükellefler; dava açmazlarsa ya da vergi mahkemelerinde açılmış olan davalarını geri çekerlerse bu mükelleflerle ilgili kesilmiş olan cezaların tamamı ve vergi aslının yüzde 50'si silinecektir.

Mükellefler dava açmayıp ya da açılmış olan davalarından vazgeçerek; sadece vergi aslının yüzde 50'sini ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE farkını 18 eşit taksitte 36 ay vade ile ödeme imkanına kavuşacaklardır.

Süreç nasıl işliyor?

Mükelleflerin 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak başvuruda bulunması ve başvuru dilekçesinde dava açmayacağı ya da açılmış davalarından vazgeçeceği yönündeki iradesini belirtilmesi şarttır.
Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerince ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarla ilgili davalara konu alacaklar için; mükellefler 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bağlı bulundukları vergi dairesine dilekçe ile başvurmak zorundadır. Dilekçelerin vergi dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak, dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir. Birden fazla dava dosyası bulunan mükellefler dilekçelerinde, hangi dava dosyası için Kanun hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirteceklerdir. Tüzel kişiliklerde söz konusu dilekçe, mutlaka tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişilerce imzalanmalıdır.
Ayrıca Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği halde, tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin; ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanarak idari para cezalarına karşı dava açtıkları idarelere başvuruda bulunmaları ve Kanun hükmünden yararlanmak istediklerini ve davadan vazgeçtiklerini belirtir dilekçeyi 3 örnek olarak hazırlayarak 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ilgili idarelere vermek suretiyle başvurmalarını uygun görmüştür.
Ayrıca uygulamadan yararlanabilmek için; ödenecek tutarların, azami 18 eşit taksitte ve 36 ay vadede ödenmesi gerekmektedir.
Bu hükümden yararlanan mükelleflerin, ayrıca Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu mükelleflerin de kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin; ödeme kolaylığından yararlanan mükelleflerde olduğu gibi, yararlandıkları vergi türlerinden Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonra tahakkuk edenlerini (çok zor durum olmaksızın) vadelerinde ödemeleri şarttır.

Önceden ödeme yapılmış ise iade var!

6736 Sayılı Kanun'un ilk derece mahkemeleri nezdinde devam eden davalarla ilgili alacakları için başvuruda bulunan mükelleflerin, Vergi Mahkemeleri nezdinde devam eden dava sırasında vergilerini tahakkuk etmeden önce ödemiş olmaları halinde, tahsil edilen bu tutarlar ödenmesi gereken vergi ve Yİ-ÜFE tutarına mahsup edilecek, kalan tutar 6183 sayılı Kanun göz önünde bulundurularak mükelleflere iade edilecektir.
Buna göre 6736 sayılı kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden önce ödeme yapılan;
– Vergi mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç karar verilmemiş,
– Karar verilmiş ancak verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş,
– Vergi mahkemesince verilmiş terkin kararı olan, alacaklar için 3'üncü madde hükmünden yararlanmak üzere başvuru yapılması halinde
ödenmiş tutarlar iadesi mümkündür.
Ülkemizde vergi mükelleflerinin açtıkları davaları kazanma oranı yüzde 91 olmasına rağmen; vergi mahkemelerinde açılan davaların ortalama 1 yılda, Danıştay'da ise 5 yılda sonuçlandığı dikkate alınmalıdır.
Şu an Danıştay'da 2010 hesap dönemine ilişkin olarak yapılan tarhiyatlara konu dava dosyalarına bakılmakta olup; bu imkandan faydalanmak çok büyük mali yükler doğurmuyor ise mükelleflere ihtilaf dosyaları ile ilgili davaların çok uzun süre devam etmesi nedeniyle, bu fırsattan faydalanmalarını öneriyorum.

(Kaynak: Sözcü | 07.10.2016)

GÜNDEM