BASINDAN YAZILAR
KDV Matrah Artırımı / Osman Arıoğlu - MuhasebeTR

KDV Matrah Artırımı / Osman Arıoğlu

 Matrah artırımı uygulamasını açıklamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.

 • 2011-2015 yıllarına ilişkin hasılat KDV üzerinden 2011 için yüzde 3.5, takip eden her yıl 0.5 puan azalışla 2015 için yüzde 1.5 KDV beyan etmek suretiyle yararlanılabilir.
 • İlgili yılda hiç beyanname vermemiş veya 2 veya daha az beyanname vermiş olanlar gelir ve kurumlar vergileri için artırdıkları matrahlar üzerinden yüzde 18 oranında KDV hesaplamak suretiyle KDV matrah artırımından yararlanabilirler.
 • Matrah artırımı yılına ilişkin 3 veya daha fazla dönem KDV beyannamesi vermiş olanların aylık ortalamalarının yıllığa iblağ edilmesi suretiyle matrah artırımında bulunmaları gerekir.

GELİR VE KURUM STOPAJ MATRAH ARTIRIMI

 • Ücret,
 • Serbest meslek ödemeleri,
 • Kira,
 • Yıllara sari inşaat hakediş ödemeleri,
 • Çiftçilere yapılan ödemeler,
 • Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler için de matrah artırımında bulunulabilir.

UYGULANACAK ORAN

Artırım tutarları üzerinden 2011 yılı için yüzde 6, her yıl bir puan azaltılarak, 2015 yılı için yüzde 2 vergi ödemeleri gerekir.

Şu kadar ki;

 • Yıllara sari inşaat hakediş stopajlarına ilişkin matrah artırımında her yıl için yüzde 1
 • Zirai stopajlarda ve muaf esnafa yapılan ödemelere ilişkin stopajların artırımında GVK 94. maddede yazılı oranın dörtte biri uygulanmak suretiyle
 • Şayet bu mükellefler asgari matrahlar itibarıyla matrah artırımından yararlanacaklarsa; 

          + yıllara sari işler için yüzde 3,
          + zirai stopajlar için yüzde 2,
          + muaf esnafa yapılan ödemeler için yüzde 5 hesaplanan vergiyi ödemeleri gerekir.

ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Ücret için matrah artırımında bulunacaklar;

 • İlgili yılda bir dönem için dahi beyanname vermişlerse bu beyannamedeki tutarı yılla iblağ edilerek,
 • İlgili yılda hiç beyanname vermemişlerse;

          - Şayet sigorta prim bildirgeleri varsa oradaki işçi sayısı dikkate alınarak, bu da yoksa,
          - Bu kanunun yayımı tarihinden önce en az bir dönemde beyanname vermişlerse bu beyannamede yer alan işçi sayısı artırımda bulunulan yıllar yıl sonu asgari ücreti yıla iblağ edilmek suretiyle, bu da yoksa,
          - En az iki işçi çalıştırıyormuş gibi varsayılarak artırımda bulunabilirler.

BAŞLANILMIŞ İNCELEMELER VE KESİNLEŞMİŞ TARHİYATLAR VE ÖDEME

 • Nezdinde bu kanunun yayımı tarihinden önce vergi incelemesi başlamış olanlar da matrah artırımında bulunabilirler. Şu kadar ki;
 • Bu incelemelerin eylül ayı sonuna kadar bitirilmeleri gerekir. Bu durumda dahi;

           - Matrah artırımının inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce yapılması halinde sadece matrah artırımını aşan bir tutar varsa tarhiyat yapılabilir. 
           - Raporda zarar azaltımı söz konusu ise matrah artırımında bulunan mükellefin sonraki yıllarda mahsup edebileceği zarar tutarı kalan zarar tutarının yarısı olarak dikkate alınır.

 • Matrah artırımında bulunulan dönemler için yapılacak hesaplamada, daha önce yapılan tarhiyatlardan kesinleşmiş olanlar da dikkate alınır.
 • Matrah artırımı nedeniyle ödenen vergiler gelir ve kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider ve maliyet olarak dikkate alınamaz, indirim, mahsup veya iade konusu yapılamazlar.
 • 31 Ekim 2016 tarihine kadar matrah artırımında bulunanlar,

30 Kasım tarihine kadar ödeme yapabilecekleri gibi, ikişer aylık 18 taksite kadar taksitle de ödeme tercih edebilirler. Taksitle ödeme tercihinde bulunanların ödeyeceği tutarlar, ilgili taksit süresi için öngörülen katsayılar ile artırılarak hesaplanır.

 • VUK 359/b maddesinde yer alan defter, belge yok edilmesi ve sahte düzenlenmesi fiilini işleyenler matrah artırımından yararlanamazlar.

(Kaynak: ito | 03.10.2016)

GÜNDEM