BASINDAN YAZILAR
Şirketlerin Tasfiyeden Dönmesi / Rüknettin Kumkale - MuhasebeTR

Şirketlerin Tasfiyeden Dönmesi / Rüknettin Kumkale

 Tasfiye halinde bulunan şirketlerin ortakları günün şartlarına göre tasfiyeden dönme kararı alabilirler.

Aşağıda belirtilen tasfiyeden dönme ile ilgili hükümler Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 104. Maddesi hükümlerine göre, Anonim şirketlerin sona ermelerine, tasfiyelerine, ek tasfiyelerine ve tasfiyeden dönmelerine ilişkin 86 ila 89 uncu madde hükümleri limited şirketlere de uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 548. maddesi buna olanak tanımaktadır. 
Buna göre;

Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir.

Ancak devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınması gerekmektedir. Esas sözleşme ile bu nisap ağırlaştırılabilir ve başkaca önlemler öngörülebilir.

Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve ilan ettirir.

Genel Kurul yukarıda belirtilen Türk Ticaret Kanunu’nun 548 inci maddesi uyarınca aldığı yeni bir kararla tasfiyeden dönmeye karar vermişse, tasfiye memurlarınca bu kararın tescil ettirilmesi gerekir.

Tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler Ticaret Sicili müdürlüğüne verilir: (Ticaret Sicili Yönetmeliği Md: 86 – 89)

Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği.
Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor.

Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından ayrıca Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından hazırlanmış, şirket öz kaynaklarının tespiti ile ilgili rapor istenmektedir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından aşağıdaki hususlar sicile tescil edilir: 
Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı.

“Tasfiye halinde” ibaresinin çıkarıldığı şirketin ticaret unvanı.

Tescil edilmiş temsil ve ilzama yetkili kişilerde yapılacak gerekli değişiklikler. 

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 06.09.2016)

GÜNDEM