BASINDAN YAZILAR
Prim Yapılandırmasında Apartman Kat Maliklerine de Avantaj Var / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Prim Yapılandırmasında Apartman Kat Maliklerine de Avantaj Var / Şevket Tezel

 

Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi olarak tanımlanan Apartman görevlisinin (Kapıcının) kıdem tazminatının farklı hesaplanması gerekiyor ve ayrıca sigortasız kapıcı çalıştırmanın cezası da bel büküyor.

Ayni haklar dâhildir

Normal kıdem tazminatı kıdem tazminatı tavanını (Halen 4297,11 TL) aşmamak üzere para ve para ile ölçülebilir her türlü hak ve menfaatlerin birer aylık toplamıdır. Apartman görevlileri genellikle kapıcı dairesinde oturup elektrik, su ve yakıt gideri ödemediğinden bu masrafların da ayni hak kapsamında tazminat hesabına dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kapıcıların kıdem tazminatı brüt ücretine ilaveten bu gibi ayni başkaca hakları da içerir. Ayni haklar kapsamında kapıcının oturduğu kapıcı dairesinin kira bedeli ile ortalama birer aylık elektrik, su ve yakıt giderleri olarak kıdem tazminatına yansıtılmalıdır.

Apartman görevlisi kapıcı dairesinde oturmuyorsa o zaman kira bedeli eklenmez. Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağının sözleşme ile belirlenmesi mümkündür ve şayet elektrik, su ve yakıt bedellerini kapıcının ödeyeceği akdedilmiş ve kapıcı ödemişse o takdirde bunlar da eklenmez. Sözleşme imzalanmamışsa bu giderler kapıcı tarafından ödeniyorsa yine eklenmez fakat kat malikleri tarafından karşılanmışsa yine eklenmesi gerekir.

Bu tür giderlerde son faturalara bakılmaz, son bir yılın faturalarının ortalaması kıdem tazminatına eklenmesi gerekir.

Tazminatta Muhatap Kim?

Kıdem tazminatında normalde muhatap kat malikleri oluyor. Kıdem tazminatından daireyi satan ve alan kat malikleri birlikte sorumlu ise de evi satan kat malikinin kıdem tazminatı payından sorumluluğu iki yıldır. Bu nedenle kapıcının emekli olması gibi kıdem tazminatı gerektirir biçimde işten ayrılmalarında kıdem tazminatı toplamını ödemenin dairelerin son sahiplerini kucağında kalmaması için her sitede bir "Kıdem Tazminatı Fonu" kurulmasında fayda bulunuyor. Aksi halde dairelerin son malikleri mağdur olmaları kaçınılmaz oluyor.

Kapıcının kıdem tazminatından 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisi kesilmemesi gerekiyor.

Yapılandırma Fırsatı

Zaman zaman apartman görevlilerinin iş akdinin emeklilik, akdin işverence haklı neden olmadan feshi gibi durumlarda kıdem tazminatı ve diğer iş konusu haklarında anlaşmazlık yaşanabildiği gibi önemli sayıda apartman görevlisinin sigortasız çalıştırılması da söz konusu olabiliyor.

Sigortasız Çalıştırma Cezası Büyük

Bu durumun sonradan yargı kararıyla tespiti halinde yüklü cezalarla (Her ay için iki asgari ücret tutarında İPC gibi) ve zamanında bildirilmemiş prim borçlarıyla karşı karşıya kalınabiliyor.

Bu yüklü ceza ve prim borçlarını yapılandırma dışı zamanda ödemek oldukça yüklü bir fatura anlamına geliyor.

Örneğin apartmanlarında 01.01.2011 – 31.12.2015 tarihleri arasında beş yıl süreyle sigortasız kapıcı çalıştırdığı mahkeme kararıyla tespit edilen apartman kat malikleri 121,687 TL idari para cezası ile 31.343 TL de gecikme zam ve cezalı prim olmak üzere toplam 153.030 TL tutarında bir ödeme yükümlülüğü ile karşılaşır. Yapılandırma ile İPC’lerin yarısı silinirken 31.343 TL’lik ceza yaklaşık 24.800 TL’ye düşecektir.

Bu SGK borçlarının ödenme zamanın bakımından kat malikleri uzlaşamayabiliyor. Yapılandırmalarda muhakkak temizlenmesi gereken bu tür SGK alacaklarında kat malikleri arasında uzlaşamamak yapılandırma avantajını kaçırmak istemeyenler için de bir kayıp anlamına geliyordu.  

İşte 19.08.2016 tarihli RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Yapılandırma Kanununun sigortasız çalıştırılan apartman görevlerine ilişkin kat maliklerini bu konuda ilgilendiren bir yönü, dahası fırsatı bulunuyor.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan kat malikleri kurulunun tüzel kişiliği haiz olduğunu gösteren herhangi bir hüküm 634 sayılı Kanunda yer almadığından, bahis konusu kurulu, onu teşkil eden maliklerin dışında, tüzel (hükmî) kişiliği haiz saymaya imkân bulunmuyor.

Bu nedenle, kat malikleri kurulunca SGK’ya ilişkin prim ve İdari Para Cezası borçlarını 6736 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, kat malikleri kuruluna ait borçların tamamı yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilebilecek.

Bireysel Başvuru da Mümkün

Bununla birlikte her bir kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi halinde bu talepler de SGK’ca manuel olarak hesaplanmak suretiyle kabul edilebilecek. Yapılandırmadan faydalanma konusunda anlaşamayan kat maliklerinden kendi paylarına düşeni ödeme isteyenler için bu önemli bir fırsat olacak. Bu haktan faydalanmak isteyen kat maliklerinin 31 Ekim 2016 tarihine kadar ilgili SGM’ye başvurması gerekiyor. 

 

(Kaynak: Ali Tezel | 02.09.2016)

GÜNDEM