BASINDAN YAZILAR
SGK Para Cezalarına Af Var Mı? / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

SGK Para Cezalarına Af Var Mı? / İbrahim Işıklı

Geçtimiz günlerde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi. Bu kanun ile çok fazla sayıda ve kapsamda borçlara yapılandırma şansı doğdu.

Bunlardan en önemlilerinden birisi de Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenecek primler ve idari para cezalarına ilişkin af/yapılandırmadır.

Kanunla getirilen hükme göre “30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir”

SGK tarafından yayınlanan 2016/18 sayılı Genelge’de de bu hükme yer verilmiş olup, yapılandırma ve af için başvuru belgesine de yer verilmiştir.

Nelere dikkat edilmeli?

İdari para cezalarının asıllarının %50’si af kapsamındadır. Ancak bunun için cezanın 30.06.2016 tarihinden önceki fiile ilişkin olması ve 18.08.2016 tarihine kadar kesinleşmiş olması gerekir.

Dolayısıyla, idari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilebilmesi için; fiilin işlendiği tarihin 30/6/2016 veya öncesine ait bir tarih olması ve en geç 18/8/2016 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması gerekmektedir.

Bu yapılandırmaya mahsus, idari para cezasının kesinleşmesinde, idari para cezasının borçluya tebliğ tarihinden itibaren 16. gün esas alınır.

Bu hükme göre, 30.06.2016 tarihinden önceki bir fiile ilişkin olsa dahi, 18.08.2016 tarihine kadar kesinleşmeyen idari para cezaları yapılandırma ve af kapsamında değildir.

İdari para cezaları ne zaman işlenmiş sayılır?

İdari para cezası;

• Belge veya bildirgenin yasal süresi dışında Kuruma verilmiş olmasından kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, belge veya bildirgenin yasal olarak verilmesi gereken son gününde,

• İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin tebligatın alındığı tarihten itibaren 15. günde,

• Defter, kayıt ve belgelerin geçersiz olduğunun tespitinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil geçersiz defter, kayıt ve belgenin ilişkin olduğu ayın/dönemin son gününde, işlenmiş sayılmaktadır.

İdari para cezasının kesinleşmiş olması

Her ne kadar Kanun hükmünde cezanın kesinleşmiş olması ifadesi yer alsa da, SGK uygulamada idari para cezalarının tebliğini oldukça geç yaptığı görülmektedir. İdari para cezasına konu fiil 30.06.2016 tarihinden önceye ait olsa da, 18.08.2016 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması vatandaşlarımız yönünden mağduriyetlere neden olabilecektir.

SGK’nın yeni Başkanı Sn. M. Selim Bağlı’nın bu tür sorunlara ve mağduriyetlere olan hassasiyetini iyi biliyorum. Bu durumun yeniden değerlendirilerek mağduriyetleri ortadan kaldıracaklarına inanıyorum.

(Dünya Gazetesi | 31.08.2016)

GÜNDEM