BASINDAN YAZILAR
Yabancı Çalıştırmaya Yönelik İdari Para Cezaları Değişti / Vedat İlki - MuhasebeTR

Yabancı Çalıştırmaya Yönelik İdari Para Cezaları Değişti / Vedat İlki

Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.

4817 Sayılı Kanununla Mülga olmuş,yeni kanunla birlikte İPC düzenlemeye yer verilmiş.

13/08/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tabi ki 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunuyla birlikte,yönetmeliklerde devreye alınacaktır.

Denetim yapılarak İdari Para Cezalarına yer verilmiştir.


KANUN UYGULAMA DENETİMİNİ KİM YAPACAK?

Bu denetimler yapılmadan önce yönetmelikler yayınlanacak,eğitim verilecek ve idari para cezaları netleşecektir.

6735 sayılı  Kanun kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin ,6735 sayılı  Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri ;

Ø  İş Müfettişleri ,

Ø  SGK Müfettişleri ,

Ø  SGK Denetmenleri


ÇSGB bağlı yukarıdaki saydığımız görevliler tarafından denetlenir.

6735 sayılı Kanun gereğince yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.

Kamu idarelerinin denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin(Polis yada Jandarma), kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların 6735 sayılı Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit etmeleri hâlinde, durum ÇSGB bildirilir.


ÇSGB tarafından görevlilerin yapılan denetimler ,kamu idaresi yada kolluk tarafından yapılan denetimler  bildirimleri ÇSGB yapılır,bunun  üzerine gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre, 6735 sayılı Kanunda yer alan idari yaptırımlar üzerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce İPC  uygulanır.

6735 sayılı Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

 

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin

 

TANIMLAMA

İPC

Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya

400 TL.

Yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

400 TL.

Çalışma izni olmaksızın

 

TANIMLAMA

 

Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya

2400 TL.

Bağımsız çalışan yabancıya

4800 TL.

Yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için

6000 TL.

Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı hâlinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

 

 

6735 sayılı Kanuna göre verilen idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.

Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Bu gider, masraf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hâlinde, bu madde gereğince ödenen tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca işveren veya işveren vekilinden tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu yukarıdaki tarife de yazılı İPC uygulamasına yapılması gereken itirazlar Kabahatler Kanununa göre yapılacaktır.

(Ali Tezel | 23.08.2016)

GÜNDEM