BASINDAN YAZILAR
Kimlere Yeşil Pasaport Verilecek? / Resul Kurt - MuhasebeTR

Kimlere Yeşil Pasaport Verilecek? / Resul Kurt

 İş dünyasının dinamik yapısı, artan rekabet koşulları ve uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler ihracatçılarımızı doğrudan etkiliyor. Kalkınmanın yol haritası yatırım ve istihdam artışının ihracatla desteklenmesidir. Böylece istihdam sayısı artacak ve buna bağlı olarak vergi ve sosyal güvenlik gelirlerinde büyük bir artış olacak, aynı zamanda cari açık da azalarak ekonomide gelişmelerden tüm toplumumuzun faydalanması sağlanmış olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde konulan Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefi tüm taraflar için ciddi çalışmalar yapılıyor.

İhracatın desteklenmesi için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve bakanlarımız ile TOBB, başta İstanbul Ticaret Odası olmak üzere tüm Ticaret ve Sanayi Odaları, DEİK, TİM ve iş dünyası örgütleri ve dernekleri canla başla çalışıyor. Hükümetimizin gayretleriyle ihracatçının sorunları birer birer çözülüyor.

İşte işadamlarının ve ihracatçılarımızın vize ve seyahat sorunlarının azaltılması için bir süredir dillendirilen ihracatçılara yeşil pasaport verilmesine ilişkin yasal zemin tamamlandı.

Resmi Gazete’de 9 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan 6728 sayılı Kanununun 7. Maddesi ile Pasaport Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (A) bendine bir paragraf eklenerek, ihracatçılara yeşil pasaport verilmesine imkan sağlandı.

Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek. İhracat firması yetkililerinin devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları gerekiyor.

Uzun zamandır beklediğimiz ve ihracatçıların vize ve seyahat sorunlarını ciddi oranda çözecek olan bu düzenleme ülkemizin ihracat gelirlerini de olumlu yönde etkileyecektir.

Eski yıllara ait teminat mektupları tasfiye edilecek

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la kamudaki muhasebe birimlerinin kayıtlarında yer alan teminat mektuplarının takibi ve muhafazası nedeniyle karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik düzenleme de yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan hizmetler nedeniyle verilen teminat mektuplarının üzerinden uzun zaman geçmiş olması nedeniyle yaşanan sıkıntıların çözümü amaçlanmaktadır. Yapılan düzenlemeye göre;

► Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup,

► Düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen,

► Çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen,

► 500 Türk lirası ve altındaki teminat mektuplarından 10.08.2016 tarih, itibarıyla uyuşmazlığa konu edilmeyenler, muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilecek. Teminat mektupları için belirtilen 500 TL tutarı, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle bulunan tutarın hesabında 1 Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 12.08.2016)

GÜNDEM