BASINDAN YAZILAR
Sözleşmeli Öğretmenliğe Kimler Nasıl Alınacak? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Sözleşmeli Öğretmenliğe Kimler Nasıl Alınacak? / Şevket Tezel

 Ülkemizde bölgeler arası sosyoekonomik farklılığın giderilmesi hep istenen hedeflerden olagelmiştir. Bu hedefin bir ayağı da eğitim-öğretim alanındadır ve öğretmen ihtiyacının sağlıklı dağılımı da bir türlü başarılamamıştır. Norm kadro uygulaması eş durumundan tayin ve sağlık durumundan tayin gibi gerekçelerle kısa sürelerde delinmiş ve mahrumiyet yaşayan yerlerdeki mahrumiyet eğitim-öğretim alanında da giderilememiştir.

İşte bu soruna parmak basarak çözmek amacıyla Hükûmet yeni bir uygulama başlatıyor: Sözleşmeli öğretmenlik.

Sözleşmeli öğretmenlik en azından sabit bir süre için öğretmen adayını taahhüt altına sokarak, gerçekleşmesi halinde kadroya almak suretiyle sosyoekonomik açıdan görece geri durumdaki yerlerde eğitim öğretimi canlandırarak fırsat eşitliğini bir ölçüde sağlamak istiyor.

Uygulama kadroya hemen alınmama özelliği nedeniyle öğretmen adayları için olumsuz gelebilecek.    

Bu kapsamda Başbakan Binali Yıldırım'ın basına açıkladığı 15 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin önemli detaylar ortaya çıkmaya başladı.

2 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Yönetmelik konuya ilişkin ana hatları ortaya koyuyor.

Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığının boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilecek.

Başvuru Koşulları

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen (18-65 yaş arası olmak, gerekli öğrenim şartını taşımak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, devlet memuru olmaya engel bir suç için ceza almamış olmak, askerliğini yaptırmış veya usulünce tecil ettirmiş olmak, akıl hastası olmamak gibi) genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranacak.

  • Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması,
  • Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması,
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,
  • KPSS’den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olması,
  • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması,

Gerekiyor.

Duyuru Yapılacak

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak şartlar hakkında, başvuruda bulunacakların nitelikleri, başvuru yeri, süresi, başvuruda bulunacaklardan istenecek belgeler, sözlü sınav, sınav sonuçlarının açıklanmasına yönelik süreler, itiraz süreleri ve atama ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar bir duyuru ile ilan edilecek ve bahse konu duyuruda bu önemli hususlar belirtilecek.

Atama dönemleri

Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına Şubat döneminde atama yapılacak olmakla birlikte Bakanlıkça gerekli görüldüğü hâllerde pozisyon imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilecek.

Gerekli şartları taşıyanlar, duyuruda belirtilen süre içinde sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere ve sadece bir alan için başvuruda bulunabilecekler.

KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz

Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takiben duyuruda belirtilen süre içinde sınava girilen sınav merkezinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilecek. Bu itirazlar sözlü sınav komisyonunca incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanacak. İtiraz sonuçları, ilgili il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacak.

Atama Başvurusu ve Tercihler

Sözlü sınav sonrasında sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama başvuruları, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren ilan edilen süre içinde elektronik ortamda alınacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilecek. Adayların başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtmeleri gerekecek.

Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde atamaları yapılmayacak.

Atama ve Görev Yerinin Belirlenmesi

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Puan eşitliği hâlinde KPSS puanı üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Atamalar, Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumlarına yapılacak.

Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde sözleşmeli öğretmenlerin görev yerleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alanında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları olacak şekilde belirlenecek.

Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il/ilçe millî eğitim müdürleri arasında sözleşme imzalanacak.

(Kaynak: Ali Tezel | 12.08.2016)

GÜNDEM