BASINDAN YAZILAR
Bugünden İtibaren Eklenen SGK İdari Para Cezaları(*) / Vedat İlki - MuhasebeTR

Bugünden İtibaren Eklenen SGK İdari Para Cezaları(*) / Vedat İlki

 Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Belgelerinin birleşmesiyle birlikte aşağıdaki düzenlemeye de verilmiştir.

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

YENİ CEZA (102/m)

SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI EKSİK BİLDİRİLMESİ /HİZMETLERİ

“m) Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;


ASIL BEYANNAME

1) Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,(1647x2=3294 geçmeyecek,329,4 TL.)


EK BEYANNAME

2) Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,( 1647x2=3294 geçmeyecek,205,88 TL.)


SGK TESPİT ETMESİ HALİNDE

3) Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,( 1647x2=3294 geçmeyecek,823,50 TL.)


MAHKEME –SGK DENETMEN-MÜFETTİŞ TESPİTİ

4) Beyannamenin mahkeme kararı, SGK denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları SGK bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin SGK eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için,

a) Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,(1647x3=4941 TL.)

b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,(1647x2=3294 TL.)

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,(549 TL.)

ç) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında,(164,70 TL en az,en fazla 1647x2=3294 TL.)

idari para cezası uygulanır.


2018 YILINDA OCAK AYINDA DİKKATE ALINACAKTIR

n) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.”(01/01/2018)


MADDE 76- Bu Kanunun;

e) 51 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine eklenen (n) bendi 1/1/2018 tarihinde,

Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.


(*)09/08/2016 Tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

***


DİP NOT:

MUHTASAR  SGK  BİRLEŞTİRİLMESİ YASA TASLAĞINDA İŞVERENLER -İŞVEREN SENDİKALARI-TURMOB -YMM-SMMMO  UYANMALI diyerek yazdığımız yazı da sizlere yasalaşmadan önce bilgi vermiştik…….

(Ali Tezel | 10.08.2016)

GÜNDEM