BASINDAN YAZILAR
Borcunu Yapılandıran Taksi Ve Dolmuş Şoförleri Sağlık Yardımından Faydalanacak / Arif Temir - MuhasebeTR

Borcunu Yapılandıran Taksi Ve Dolmuş Şoförleri Sağlık Yardımından Faydalanacak / Arif Temir

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı Kanun ile borcunu yapılandıran  ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde kısmi süreli(part-time) çalışan şoförler iletarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar borçlarını yapılandırmaları durumunda sağlık yardımından faydalanacaklar. Buna göre borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve  yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri şartıylabunlar genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacak. 

Genel sağlık sigortasında gecikme cezası alınmayacak 

2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu aslının peşin veya on iki ayda eşit aylık taksitler halinde ödenmesi durumunda son taksit ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecek. Bu kapsamda olan borçluların, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren beş ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmaları, ilk taksiti veya peşin ödenmesinin istenmesi halinde prim borcunun tamamını bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren altı ay içinde ödemeleri gerekiyor. Hemen belirtelim 6736 sayılı Kanun henüz resmi gazetede yayımlanmadı. 

50 Liraya kadar olan prim borçları silinecek

5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31.12.2014 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerininve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 09.08.2016)

GÜNDEM