BASINDAN YAZILAR
SGK Prim Borçları ve Cezaları Yapılandırılacak / Arif Temir - MuhasebeTR

SGK Prim Borçları ve Cezaları Yapılandırılacak / Arif Temir

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İsparta Milletvekili  Sayın Süreyya Bilgiç ve Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa  Elitaş tarafından verilen   Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ne göre SGK sigorta primleri  ile vergi borçları yapılandırılacak. Teklifin SGK primleri yönünden ayrıntılarını açıklayalım. 

Hangi primler yapılandırılacak? 

-2016 yılı Haziran ayından önceki aylara ait olup kanunun yayınlandığı tarihten önce tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş olan 5510 sayılı Kanunun 4.maddesi kapsamındaki  işçi,  memur ve bağ-kurluların sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, 

  -5510 sayılı Kanunun 60.maddesinin(g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan  genel sağlık sigortası prim alacakları, topluluk sigortası prim alacakları, kanuna göre yapılacak başvuru tarihi itibariyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmış olan isteğe bağlı sigorta primleri, ilgili kanunları gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların,  

  -Yaşlılık aylığı emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra  4/b kapsamında(eski bağ-kurlular)  sigortalı sayılmasını gerektirecek çalışma nedeniyle  ödenmesi gereken 2016 yılı şubat ayı ve önceki aylara ait sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı   gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının, 

-30.06.2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının, 

  -30.06.2016 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının, 

 Asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanununun yayınlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde  bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme  zammı gibi fer’i alacakların tamamından vazgeçilecek. Ayrıca 30.06.2016 tarihine kadar ödenmemiş olan idari para cezalarının %50’ sinin tahsilinden belirli koşullar altında vazgeçiliyor. 

Ödeme taksitli yapılabilecek 

Prim borçluları tarafından taksitle borçların ödenmesi istenirse, borçluların  altı, dokuz veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekiyor. Taksitle yapılacak ödemelerle ilgili olarak; 

-altı eşit taksit için (1.8) 

-Dokuz eşit taksit için (1,12) 

-On iki eşit taksit için (1.16) 

On sekiz eşit taksit için(1.24) katsayı ile çarpılıp ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.  

Kanun teklifi yasalaştığında,  prim borcu olanlar ile haklarında idari para cezası uygulanmış olanlar açısından çok büyük indirimler getirilmiş olacak.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 02.08.2016)

GÜNDEM