BASINDAN YAZILAR
Vergi ve SGK Borçluları Dikkat! Yapılandırma Geliyor / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Vergi ve SGK Borçluları Dikkat! Yapılandırma Geliyor / İbrahim Işıklı

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 2/1310 Esas Numaralı Kanun Tasarısı’yla vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırmasına imkân sağlanmaktadır.

Türkiye’de yatırımların desteklenmesi, istihdam artışının sağlanması için 10. Kalkınma Planının bir parçası olarak hazırlanan kanun tasarısında, özel sektörün kamuya olan borçlarını azaltılması hedeflenmektedir.

Borçların Yapılandırılması amacıyla hazırlanan kanun tasarısının temel hedefleri

- Özel sektörün kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi,

- İhtilafların sulh yoluyla çözümlenmesi

- Vergi incelenmesine yönelik konuların dava yoluna gitmeden çözülmesi,

- Geçmiş vergi dönemleri ile ilgili olası risklerin kaldırılması,

- Kayıtlı ekonomiye geçişte işletmelerin teşvik edilmesi,

- 6552 sayılı Kanun’la daha önce tanınan borç yapılandırma hakkından yararlanmayan borçlulara yeniden hak sağlamaktır.

Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler

- Maliye Bakanlığı,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

- Belediyeler,

- Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.

***

Yapılandırma konu olan alacaklar

- Vergiler ve vergi cezaları,

- Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,

- Gümrük vergileri ve idari para cezaları,

- Sigorta primleri,

- Topluluk sigortası primleri,

- Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,

- İşsizlik sigortası primi,

- Sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklardır.

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar genel olarak 30.06.2016 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. 2016 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıt vergisinin ikinci taksiti yapılandırma konusu alacaklar dışında tutulmuştur.

Yapılandırmaya konu edilen;

a. SGK 4/b ve 4/c sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2016 Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b. Yapılandırma başvuru tarihi itibariyle ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

d. 60/(g) kapsamınsa genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi

e. Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, 4/b sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle 2016/Şubat ayı ve öncesine ait SGDP borçları,

borç asılları ile borcun son ödeme tarihinden yapılandırma kanunun yürürlüğe girdiği tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın yapılandırılması halinde bu alacaklara uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Tahsilinden vazgeçilecek kesinleşmiş SGK alacakları, 2016 yılı Haziran ve öncesi aylara ait olmalı ve yapılandırma kanunu yürürlük tarihinde ödenmemiş olmalıdır.

30.06.2016 (bu tarih dâhil) tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin SGK tarafından res’en tahakkuk eden ve işverene tebliğ edildiği halde ödenmeyen, ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden yapılandırma kanunun yürürlüğe girdiği tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın yapılandırılması halinde bu alacaklara uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

- 6 eşit taksit için (1,08),

- 9 eşit taksit için (1,12)

- 12 eşit taksit için (1,16),

- 18 eşit taksit için (1,24) katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

İlk taksit ödemesi yapılandırma kanununun yürürlük tarihini izleyen dördüncü aydan itibaren ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitle ödemeleri şarttır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 27.07.2016)

GÜNDEM