BASINDAN YAZILAR
Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentelerine Sağlanan Destek / Akif Akarca,Dr.Mehmet Şafak - MuhasebeTR

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentelerine Sağlanan Destek / Akif Akarca,Dr.Mehmet Şafak

 Bilindiği üzere, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine sağlanacak destekler 12.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve bu desteğin uygulama usul ve esasları 05.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile açıklanmıştı. Yapılan bu düzenlemeler çerçevesinde, en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile;

a) Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas- Bodrum havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter),

b) İzmir Adnan Menderes ve Kütahya Zafer Havalimanlarına tarifesiz (charter), c) İran’dan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup, uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acentelerine 1/4/2016 saat 00.00 (dahil) - 31/5/2016 saat 23.59 (dahil) arasında yerel iniş saatleri esas alınarak, uçak başına 6 bin dolar destek sağlanmaktaydı.

09.06.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8871 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla 2016/8508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda bazı değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklere ilişkin ilave düzenlemeleri ve usul ve esasları açıklayan tebliğ de 15 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan bu yeni düzenlemeler uyarınca; yukarıda belirtilen desteğin son süresi olan 31.05.2016 tarihi 31.08.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Keza, uçak başına 6 bin dolar olarak uygulanmakta olan destek tutarının “200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz (charter) uçak seferlerinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla, 1 Haziran- 31 Ağustos 2016 tarihleri arasında %30 oranında artırılarak uygulanması” kararlaştırılmıştır.

Uygulama usul ve esasları

Yukarıda belirtilen desteklerin uygulamasında;

• Tarifesiz ortak uçuş olması halinde, her bir seyahat acentesine verilecek destek tutarı, o seyahat acentasının getirdiği yolcuların, seyahat acenteleri tarafından getirilen toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır,

• Tarifeli bir uçakta bir veya birden fazla seyahat acentesi tarafından getirilen turistin bulunması halinde her bir seyahat acentesine verilecek destek tutarı, o seyahat acentalarının getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.

• Yolcuları tek bir seyahat acentesi tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılır.

Seyahat acenteleri;

a) 1/4/2016-30/4/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 1/8/2016,

b) 1/5/2016-31/5/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/8/2016,

c) 1/6/2016-30/6/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/9/2016,

ç) 1/7/2016-31/7/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/10/2016,

d) 1/8/2016-31/8/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/11/2016, tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır. Seyahat acentalarının yukarıda belirtilen süreler dışında yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sağlanan destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle başvuruda bulunulacaktır (Aşağıda ek numaraları belirtilen başvuru belgeleri örnekleri yukarıda belirtilen Tebliğin ekinde yer almaktadır):

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),

b) Seyahat acentesi ile tur operatörü arasındaki sözleşmenin örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi,

c) Tarifeli uçuşlarda tur operatörü ile havayolu firması arasındaki grup sözleşmesinin örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi,
ç) Tarifesiz uçuşlarda tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi,

d) Tarifesiz uçuşlarda aylık hakediş çizelgeleri (Ek-2 ve Ek-3),

e) Taahhütname (Ek-4),

f) Uçuş beyan formları (Ek-5, Ek-6 ve Ek-7),

g) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-8), ğ) %30 fazla ödemeye tabi tarifesiz seferlere ilişkin uçuş beyan formları (Ek-9 ve Ek-10)

h) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti,

ı) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

Seyahat acentelerinin, tarifesiz tam uçuşlar, tarifesiz ortak uçuşlar ve tarifeli uçuşlar ile ilgili başvuruları Bakanlığa ayrı dosyalar halinde yapılacak olup, aynı başvuru dosyası içerisinde birbirinden farklı kategoride uçuş beyanının olması halinde dosya, iade edilebilecek ya da eksiklikler varsa tamamlanması istenebilecektir.

Ödeme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yapılan inceleme neticesinde desteklemeden yararlanması uygun görülen seyahat acentesine, takip eden ayın 15’ine kadar ödeme yapılacaktır.

Destekleme ödemeleri, turistik seferin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. Seyahat acentesi, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlığı’ndan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi bakanlığa ibraz edecektir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 21.07.2016)

GÜNDEM